Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppervlakkige beschouwing der dingen, waartoe de schetsmatige opvatting aanleiding geeft, te veel op den achtergrond ten bate van eenige handhabiliteit.

f. Het teekenen dienstbaar te maken aan het uitdrukken der gedachten is een goed beginsel! Men zoeke de modellen echter in hoofdzaak in de voorwerpen van dagelijksch gebruik, door menschenhanden vervaardigd, als zijnde van de meeste waarde voor 't leven en stelle zich niet tevreden met het weergeven van den schijnvorm. De aard der afbeelding worde bepaald naar dien van het voorwerp en het doel, hetwelk men met de schets beoogt. Met het oog hierop dient den leerling een goed begrip, kennis te worden aangebracht van projecties en doorsneden en van de perspectievische hoofdregels, voor zooverre deze door aanschouwing te verkrijgen zijn. En ten slotte !

g. Wat het gebruik van het penseel aangaat (ik doel hier op de vrije penseeloefeningen), wil het mij voorkomen, dat men deze oefeningen veilig achterwege kan laten.

Toepassing in 't leven toch vinden zij nooit. Om iets door een schetsje voor te stellen, grijpen wij naar 't potlood, naar de teekenstift, niet naar penseel en verfdoos. De laatste zijn geen schetsmateriaal. Hierin China en Japan na te volgen, is nuttig noch noodig ! Penseel en verf mogen gebruikt, maar op andere wijze, ter verduidelijking van den vorm, ter verkrijging van gevoel voor kleur, tot het aanleggen van vlakke goed harmonieerende tinten.

En hiermee ben ik gekomen aan het einde van datgene, wat ik mij als taak had gesteld, n.1. een woord ter overdenking te richten tot de onderwijzers in Nederland.

Ik meende, dit niet te mogen nalaten, overtuigd als ik ben, dat door het aanlokkelijke, hetwelk de Reformbeweging bij

Sluiten