Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in liet uitgestrekte gebied der onzichtbare straling, behoorende tot het ultraviolette en het ultraroode deel van het spectrum, hebben ongetwijfeld dergelijke omzettingen plaats. Nadat derhalve de energie der op een lichaam invallende stralen aanvankelijk slechts door resonatoren opgenomen is, zet zich het stralingsproces inet gewijzigde perioden nog verder voort, totdat de energie zich op een bepaalde wijze over al de electronenstelsels verdeeld heeft. Dan is de absorptie tot stand gekomen.

Zoo heeft dan tusschen alle lichamen voortdurend uitwisseling van arbeidsvermogen door straling plaats. Wat moet daarvan het gevolg zijn ?

Bevinden zich verschillende voorwerpen binnen een afgesloten ruimte, waarvan de wanden ondoordringbaar zijn voor warmte, dan leert de ondervinding dat op den duur alle zichtbare beweging daar uitgeput raakt. Geen ander energietransport schijnt over te blijven, dan de weerkeerige straling, en alles komt ten slotte op gelijke temperatuur.

Er heerscht nu in die ruimte, wat men noemt, „stralingsevenwicht"; een zeer opmerkelijke toestand, dien wij in verband met de electronenleer iets nader willen beschouwen.

De stoffen zenden stralen uit, afhankelijk van hun aard. Hunne emmissie-spectra, behoorende bij die bepaalde temperatuur, kan men ieder afzonderlijk vinden, door de lichamen achtereenvolgens te onderzoeken met den spectrobolometer in een omgeving van lagere temperatuur. De emissiespectra vertoonen kenmerkende maxima en minima van stralingssterkte en blijken in het algemeen zeer verschillend te zijn. Nu zou men meenen dat, als deze geheele verzameling van stralers met elkander samen-

Sluiten