Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meend dat de gravitatie de eenige werking was, waaraan alle lichamen zonder onderscheid, onafhankelijk van hijkomende electrische of magnetische krachten, onderhevig waren. Even algemeen is echter de stralingsdruk, want geen plekje in 't heelal is vrij van straling.

De stralingsdruk openbaart zich als een afstooting tusschen de lichamen, werkt dus de gravitatie tegen. Het is nu de vraag of die tegenwerking zoo belangrijk is, dat wij er rekening mee moeten houden, wanneer wij beproeven, den samenhang der voornaamste gebeurtenissen in de wereld te overzien. In de eerste plaats zij opgemerkt, dat zoowel de stralingsdruk als de gravitatie omgekeerd evenredig is* met het kwadraat van den afstand der op elkander werkende lichamen. Vinden wij dus voor een gegeven afstand een zekere verhouding tusschen de heide werkingen, dan wijzigt zich die verhouding niet als de afstand verandert.

Letten wij nu hijvoorbeeld op de krachten en bewegingen in ons zonnestelsel.

De totale druk, door de zonnestraling op de verlichte aardhelft uitgeoefend, is slechts 75 X 101* dynen, of gelijk aan het gewicht van een tiental flinke zeeschepen, een bedrag dus dat absoluut te verwaarloozen is tegenover de enorme aantrekking der zon, waardoor de aarde in haar baan wordt gehouden; deze toch is 6 X 10"' dynen, of tachtig billioen malen grooter.

Maar geheel anders wordt de verhouding als wij de afmetingen van het bestraalde lichaam kleiner en kleiner gaan nemen. Want de lichtdrukking is evenredig aan de oppervlakte, de aantrekking aan 't volume der lichamen. Denken wij ons de aarde verdeeld in 8 gelijke bollen. Elke bol zal dan een half zoo groote middellijn hebben

Sluiten