Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderlijkheid van de lichtsterkte, in het bijzonder als intensiteitswisselingen nabij de lijnen van het spectium.

Het is niet moeielijk aan te toonen, hoe men bijvoorbeeld onregelmatigheden in de lichtverdeeling op en 0111 de zonneschijf, en verder een groot aantal bijzondei heden die in de spectra van zonnevlekken, protuberanties, veranderlijke sterren enz. zijn waargenomen, inderdaad ongedwongen kan uitleggen als gevolgen van straalbreking. Ei zijn zelfs redenen om in de studie van de zeer ongelijke breking der stralen van verschillende golflengten tevens den sleutel te zoeken van het raadsel der zoogenaamde kosmische storingen in den toestand van onzen dampkring, die gelijken tred houden met zekere veranderingen in het

uiterlijk van de zon.

Hoeveel gewicht aan den invloed der straalkromming toekomt in vergelijking met dien van vele andere omstandigheden, welke ongetwijfeld óók medewerken tot het voortbrengen van al de genoemde verschijnselen dit kan slechts door nauwgezet onderzoek van het beschikbare waarnemingsmateriaal in verband met talrijke pioefnemingen beslist worden. Langs experimenteelen weg moet worden uitgemaakt, bij welke spectraallijnen er meei, bij welke minder waarschijnlijkheid bestaat, dat de lichtveideeling in hun omgeving voor een groot deel beheerscht wordt door straalbreking. Het zal vooral belangiijk zijn te weten, hoe het te dien opzichte gesteld is met de dampen van elementen, wier lijnen in de spectra der hemellichamen op den voorgrond treden, zooals ijzer, titanium, calcium, mangaan, magnesium, enz. Zulk een onderzoek vereischt groote hulpmiddelen. Het, is thans onderhanden genomen aan het astrophysische observatorium op Mount \\ ilson, in Zuid-Calitornië, een \an de

Sluiten