Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is opgekomen, doch alleen aan het krachtig initiatief van Mr. Z. vax dun Bekgh, lid van de Raadscommissie, is to danken, en even karakteristiek is het feit, dat do voor deze oplossing benoodigde eerste inrichtingen niet door den D. A. W., maar door den Ingenieur Schotel moesten gemaakt worden, terwijl het eindelijk in hnoge mate treffend is, dat hij, niettegenstaande de gunstige uitkomsten verkregen door deze tot nu toe op kleine schaal en niet geheel op volledige wijze toegepaste inrichtingen, nog weigerachtig blijft het beschikbare duingebied in do Zandvoortsche duinen zonder bevloeiing te gebruiken voor eene definitieve watervoorziening van Amsterdam.

Bezien wij do gevolgen van de hier betoonde meergenoemde halsstarrigheid, dan vinden wij:

1" dat zooals hierboven aangetoond de hoofdstad des Rijks geheel onnoodig gedurendo moer dan eene halve eeuw hoeft moeten tobben mot eene gebrekkige watervoorziening:

2" hot door do Duinwatermaatschappij besteedde kapitaal bedroeg

in aandeelen f 3.300.000

obligatieschuld aangaande het tijdperk van 1875—1889. // 15.200.000

te zamen. . . f 18.500.000 ^ zegge: achttienen een half miI Hoen gulden, terwijl de Gemeente Amsterdam na do intrekking van do concessie nog verschillende millioenen — de millioenen voor do overneming niet medegerekend — heeft moeteu uitgeven, zoodat het totaal-bedrag, ten behoeve van de Amsterdamsche Watervoorziening besteed, op ten minste 25 millioen gulden en waarschijnlijk voel meer is te ramen, terwijl Amsterdam niettegenstaande deze belangrijke uitgaven ton opzichte van hare watervoorziening in een zoodanigen toestand verkeert, dat de Directeur verklaart nog verschillende millioenen noodt)/ te hebben om tegen het gevaar roor watergebrek gewapend te zijn.

Stelt men daartegenover het betrekkelijk gering bedrag, waarvoor Amsterdam volgens mijn advies van Juni 1907 een rijkelijken toevoer van water kan verkrijgen uit do tot hare beschikking staande duinen bij Zandvoort, dan geloof ik, dat de hierbij aangehaalde cijfers en feiten welsprekend genoog zijn, on dat ik mij van verdere commentaren aangaande dit onderdeel van mijn betoog kan onthouden.

Komende tot hot onderhavig verslag van Uwen Directeur, valt hot op, dat hij ook hier over het hoofd ziet de bovengenoemde eenvoudige vraag, welke in de mij gegeven opdracht opgesloten is, n.1. hoe men van de beschikbare prise d'eau in de Zandvoortsche duinen op do moest rationcele wijze partij zal kunnen trekken om aan Amsterdam de beschikking van

1) Nadat het oorspronkelijke aanlegkapitaal aan Je Amsterdamsche Duinwatermaatschappij was uitgebreid tot ƒ 3.300.000 werden de navolgende obligatieleningen gesloten: 1875 ƒ 1.700.0Ö0, 1879 ƒ 1.300.000, 1882 ƒ 1.200.000, 1885 ƒ 6.000.000, 1887 ƒ 2.500.000, 188'J ƒ 2.500.000.

Sluiten