Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voorkeur aan do uitvoering van de aan zijne zorgen toevertrouwde werken onder een voortdurenden strijd met zijne „zeer bijzondere bezwaren", wat in die mate verwonderlijk is, dat meu zich hier moet afvragen, hoe het mogelijk is, dat iemand, die Ingenieur is, zich ten nadeele van zijnen lastgever schuldig kon maken aan een dergelijkenonvergeeflijken flater.

Dat daardoor een werk tot stand werd gebracht dat thans niets mi nwaard is, behoeft niemand te verwonderen, terwijl hij, zooals hij zelf bekent, f 800,000, zegge acht tonnen gouds noodig had voor den mislukten aanleg en om later alles weder in den ouden toestand terug to brengen.

Eene vergelijking tusschcn de in de Zandvoortsclie duinen voor de Amsterdamsche Duinwaterleiding en de in do Scheveningsch-Wassenaarsebe duinen voor de 's-Gravenhaagsche Duinwaterleiding door middel van fijnzand-draineoring verkregen uitkomsten, geeft do cijfers vervat in den navolgenden staat:

NAMEN Besteed Lengte der Watergevend

DER Kapitaal draineering vermogen per

ONDERNEMINGEN Gulden Ml etmaal M3

Amsterdamsche Duinwaterleiding i ƒ 800,000 c. a. 3900 0

's-Gravenhaagsche Duinwaterleiding | ,, 761,000 13500 40000

De bovenstaande toelichtingen en cijfers maken ten opzichto van de voordeelen van liet 's-Gravenhaagsche stelsel verdere commentaren onnoodig.

De heer Pennink schijnt dit ook te gevoelen, want ten einde raad komt hij tot een betoog, dat ongeveer hierop neerkomt, dat: 1° de Haagsehe draineeringen zijn verstopt;

2° indien zij het niet zijn, zullen zij het spoedig worden.

Wat nu de eerste bewering betreft, dan moet ik hier aannemen, dat de. heer Pennink niet spreekt tengevolge van eigen aanschouwing, omdat een oordeel als boven uitgesproken niet denkbaar is voor een ernstig en kundig man.

Een ieder met gewoon gezond verstand zal toch wel inzien, dat in een stad als de Residentie mot eene bevolking van millioen zielen, waar uitsluitend door draineerbuizen op ruime schaal in de behoefte wordt voorzien aan water ten behoeve van particulier en industrieel gebruik in 50577 perceelen met '2421 2 closets en 4515 badtoestellen, voor besproeiing van straten en pleinen, openbare urinoirs, brandweer en allen verderen openbaren diemt, een wonder noodig zou zijn, hieraan te voldoen, wanneer de draineerbuizen verstopt waren.

Zeer karakteristiek is in dit opzicht het door den heer Pennink opgedischt verhaal van een zijner Ingenieurs, die van mij zou hebben

Sluiten