Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Openbaar Onderwijs.

De wet tot regeling van het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 (Stbl. na. 127) heeft bij de wet van '24 •luni 1U01 (Stbl. no. 187) op nieuw belangrijke veranderingen ondergaan, die in hoofdzaak betrekking hebben op de uitgaven der gemeenten en op de door het 11 ij k uittekeeren bijdragen.

Tengevolge van de wijziging van art. 2ü der wet zullen de uitgaven van het lager onderwijs — wat betreft de jaarwedden der ouderwijzers — voor vele gemeenten stijgen, daar het minimum-traetement, dat de hoofden van scholen en de onderwijzers moeten genieten, thans op een heoger bedrag is vastgesteld; het aanvangssalaris is verhoogd, terwijl voor dienstjaren verhooging wordt verleend.

Bovendien wordt de jaarwedde van de onderwijzers, welke den rang van hoofdonderwijzer bezitten, met f 100 veihoogd en wanneer zij den leeftijd van 2'» jaren bereikt hebben en volgens art. 24 moeten aanwezig zijn in scholen niet meer dan 4 onderwijzers, wordt hunne belooning f 200 hooger gesteld, dan die zij als gewoon onderwijzer zouden genieten, llij liet behalen der akte van hoofdonderwijzer gaat de verhooging van f 100 in met den eersten dag der maand volgende op die, waarin de akte is verkregen.

('nder&taand staatje geeft aan de minimum jaarwed-

Sluiten