Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lelijk ouderwijzer werkzaam geweest, ilan kan ook over den tijd dezer waarneming de bijdrage worlen gevraagd over volle tijdvakken van oO dagen, terwijl voor den onderwijzer, die vervangen wordt, ook over dat tijdvak de bijdrage verschuldigd is, mits deze in 't bezit is gebleven zijner jaarwedde. De totale bijdrage mag evenwel het maximum bedrag, dat aan die school kan worden verleend, niet overschrijden.

Bij de berekening der bijdrage, verschuldigd voor de onderwijzers aan eene school verbonden, wordt tot grondslag genonien het aantal kinderen, dat op den 15 Januari van bet looj)ende jaar als werkelijk schoolgaande bekend staat, terwijl kinderen, die tijdelijk in de gemeente vertoeven, wonende in een tent, vaar- of voertuig, niet onder dat getal behoeven te worden opgenomen.

Wordt na dien dag eene school geopend, dan geldt het aantal kinderen, (lat op den laatsten dag der maand, volgende op die maand waarin de school geopend is, als werkelijk schoolgaande bekend staat.

Bij de raadpleging dezer tabellen door de besturen der bijzondere scholen, moet er bovendien op worden gelet:

lo. dat door het Kijk ge ene bijdrage wordt verleend vc or scholen, waarvan het aantal leerlingen boven zes jaren minder dan 25 bedraagt.

2o. dat, indien in de plaats van een onderwijzer bedoeld in kolom 3, een onderwijzer bedoeld in kolom 4 aan de school is aangesteld — waartoe het bestuur der school de bevoegdheid heeft zonder daardoor de aanspraak oj) de bijdrage te verliezen —die bijdrage natuurlijk ook ƒ100 minder bedraagt.

Sluiten