Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschenen Uitgaven bij ERVKN B. VAN DER KAMP te Groningen:

i°. De Zeeweringen, Waterschappen en Polders in de provincie Groningen, met eene portefeuille met profiels en platen,

door Mr. C. C. Geertsema, Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, 1898. Prijs f 5.—.

2°. Het Grondreglement voor de Waterschappen in de provincie Groningen, met toelichting, door Mr. E. van Loon, OudGriffier der Staten van Groningen, ie stuk: Het zetten van Watermolens in de provincie Groningen. 1750—1848.

1898. Prijs ƒ 2.—.

3°. Het Grondreglement voor de Waterschappen in de provincie Groningen, met toelichting, door Mr. E. van Loon, OudGriffier der Staten van Groningen. 2e, 3e, 4e en 5e stuk. 1900. Prijs ƒ3.50.

4°. Rapport betreffende de Watertolheffingen in de provincie Groningen, van den Griffier der Staten aan Heeren Gedeputeerde Staten dier provincie. 1872; en Tabellarisch Overzicht der Watertolheffingen in de provincie Groningen. 1882. Prijs samen f 1.—.

5°. Copie van de Consideratien door eenige Gevolmagtigden van Erf- en ingezetenen in de Ommelanden.

Op den 18 October 1754 en vervolgens overgegeven an haer Ed. Mog. de H. Heeren, wegens Haar Koninkl. Hoogheid ter Examinatie der Zylvestenien en Dijkrechten van de Ommelanden Extraordinaris gecommitteert , op de Publicatien, hier annex; met bijvoeginge der Wetten, waer in haer funderen; en de Projecten, soo door deselven worden verantwoordet, en verdere Bewysen.

Herdrukt en uitgegeven op last van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. 1891. f 2.—.

Sluiten