Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. Eene Bijdrage tot de Kennis van den Rechtstoestand der Polders in de provincie Groningen, door Mr. S. Sybenga, Griffier der Staten van Groningen. 1897. Prijs ƒ 0.40.

Overgenomen uit het fonds der firma P. Noordhoff te Groningen.

7°. Reglement houdende algemeene bepalingen voor de Waterschappen in de provincie Groningen (Prov. bladen 1896, no. 63 en 1898, no. 52), en Voorschriften rakende de uitvoering van dat reglement, met alphabetisch register.

Prijs ƒ0.60.

8°. Reglement op het toezicht der wegen in de provincie Groningen, met alphabetisch register. Prijs ƒ0.60.

9°. Politie-reglement op de rivieren en kanalen in de provincie Groningen, met alphabetisch register. Prijs ƒ0.60.

io°. Memorie nopens den rechtsgrond der heffingen van verlaatsrechten en passagegelden wegens het gebruik der stads Groninger kanalen, door Mr. S. Sybenga , Griffier der Staten van Groningen. Prijs ƒ0.75.

Overgenomen uit het fonds der firma Gebr. Hoitsema te Groningen.

ii°. Artikel 243 der Gemeentewet. — Lezing, gehouden op eene vergadering van burgemeesters, gemeente-secretarissen, gemeente-ontvangers en leden van den raad, allen behoorende tot de antirevolutionaire en christelijke historische partij in Friesland te Leeuwarden den 4 Februari 1901, door T. Nauta, Secretaris der gemeente Ferwerderadeel. Prijs ƒ0.25.

i2°. De treurige gevolgen voor werkman en burger van de herziening der belastbare opbrengst op de gebouwde eigendommen, door H. Verver Jr., Lid van het Prov. Gron. Hoofdcomité. Prijs ƒ0.50.

13°. Maandblad voor het Schooltoezicht in het Koninkrijk der Nederlanden. Abonnementsprijs per jaar ƒ 1.20, franco per post.

14° Alphabetisch register op de Gemeentestem, over de jaren 1851-1877, door J. D. suringa, onder toezicht van H. Aalderink en C. van Haren , Commiezen ter secretarie van Groningen. Prijs ƒ 10.—.

Sluiten