Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiesrecht, 't Tegenwicht is onvoldoende en wordt slechts dan ver kregen, wanneer de arbeider volkomen onafhankelik is van de werkgever en de Kerk. Kn 't algemeen kierecht waarborgt dat volstrekt niet.

Intussen deed 't ons genoegen te vernemen, dat ook in de Kamerfraksie een deel voorlopig is tegen meerder subsiedie, tegen gelijkstelling, tegen de vrije school (geen stap in die richting zal doen).

Zeer juist is de opvatting, dat moet voorkomen worden, dat de arbeider wordt gedwongen zijn kind te zenden naar de sekteschool, niet alleen dat de Staat dit doet, doch ook dat dit door de gemeente, door de kerk, door de werkgever geschiedt. Eu dat kan alleen voorkomen worden door invoering der algemene verplichte neutrale volksschool. \\ aar die niet zal kunnen verkregen worden — de

polietieke toestand doet t ten minste voorlopig niet veronderstellen

is t de eerste taak, te zorgen voor een zo sterk mogelike staatsschool, die in de konkurrentie met de sekteschool 't onderspit niet behoeft te delven. Dezelfde konklusie dus, die Tak in de vorige jaargang nam, waarvan ik de motieven ook voor een groot deel onderschrij f.

Natuurlik verschillen we daarin, dat Tak daarin een onmisbare voorwaarde ziet van wat misschien de vrije school van een later tijdperk kan zijn en ik 't een onmisbare voorwaarde vind om te komen tot de verplichte staatsschool.

Doch er is een prakties groter verschil. Tak wil een sterke staatsschool doch schept de voorwaarden niet, daar hij is voor finansiele gelijkstelling. Hij wil: „Volkomen gelijke kansen dus voor de vrije school, mits er dezelfde waarborgen voor 't kind worden gevonden."

En in de praktijk staan openbare en biezondere school dan niet meer gelijk, doch staat de eerste bij de laatste ten achter. Ik heb dat in 't voorgaande naar mijn mening voldoende uiteengezet. Daarnaast kan ik noch even opmerken, dat natuurlik minimum eisen zullen worden gesteld en deze veel dichter benaderd zullen worden door de biezondere dan door de openbare school, 'k Wijs slechts op: lagere, soms geen salarissen (geesteliken-onderwijzers aan R. K.

scholen), aantal leerlingen en leerkrachten, moeiliker controle enz.

* *

*

Even natuurlik als ik t vind, dat de arbeiders als klasse geen enkel belang hebben bij t geven van religieus onderwijs, even natuurlik vind ik 't een klassebelang te zorgen dat de ontwikkeling, de motor voor de strijd, die we te voeren hebben, zo hoog mogelik wordt opgevoerd. Er is ons dus wel degelik wat aan gelegen de wijze te kennen, waarop de leerstof 't meest vruchtdragend bewerkt

Sluiten