Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik spaar u de rest, doch ik herhaal: we zijn niet gerust.

Men leze 't Unierapport. De school mag niets leren, wat in strijd is met de goede zeden of aanspoort tot ongehoorzaamheid aan de wetten des lands. We kennen die formules en weten wat gebruik ervan kan gemaakt worden. ,

We erkennen echter, al is 't onder enige twijfel, dat een voordeel van de invoering der vrije school zou kunnen zijn, dat de sociaaldemokraten konden oprichten neutrale scholen, wat de openbare scholen niet overal geheel zijn.

Doch rekenen we dan 't enorme grote nadeel, dat er tegenover staat, dat duizendan kinderen zouden onderwezen worden op de sektaire school, dan weegt dat kleine voordeel niet tegen 't grote nadeel op.

Een nadeel van 't in ons program plaatsen van de verplichte staatsschool zou zijn, dat de schoolstrijd zou heropend worden en sociale hervormingen zou beletten. Er tegenover staat dat, als we door die aksie werkelik de verplichte volksschool zouden krijgen, dit zeer grote voordeel al weer niet tegen 't nadeel zou opwegen. Doch men vergete niet, dat de verenigde kerkelike partijen een meerderheid vormen, die als ze 't in haar belang takties en noodig vindt, de vrije school kan invoeren.

* *

De motie van de afd. Amsterdam der S. D. O. V. is intussen de motie van 't Kongres der S. D. O. V. geworden en bij referendum met grote meerderheid aangenomen. Na enige wijzigingen heeft ze de volgende inhoud gekregen:

I. De S. I). O. V. van mening, dat de mogelikheid niet is buitengesloten, dat de arbeiders-vertegenwoordigers in deze zittingsperiode over de al of niet invoering van de Vrije School een uitspraak hebben te doen en deze kwestie dus urgent is;

dat de seetaire school 't organiseereti van de arbeiders in de klassestrijd krachtig tegenwerkt en 't peil van algemeene ontwikkeling verlaagt;

dat slechts zulk onderwijs goed kan genoemd worden, dat vrij is van staatkundige en godsdienstige, dogma's;

is bovendien van mening, dat godsdienst is privaatzaak, waarmede de sociaal-demokrasie als zodanig niets te maken heeft;

dat dus geen staatsgelden mogen gebruikt worden voor kerkelike en godsdienstige doeleinden;

dat derhalve geen subsiedie mag worden verleend aan scholen met bovenstaande doeleinden opgericht;

Sluiten