Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg Nederland Java terug. Het landrentenstelsel werd !!!.. if~ ,vervHngen door het zoogenaamde Cultuurstelsel van graai van den Bosch. De inlanders waren verplicht op 1/5 der gawan s producten voor de Europeesche markten te kweeken. Trots ' V 011tzagliJke winsten die men behaalde, werd het langzaam afge5: omdat de uitvoering er van door niet-deskundige ambtenaren veel te wenschen overliet. Thans bestaan van regeeringswege alleen nog de gedwongen cultuur van koffie en de v r ij e k ï n a c u 11 u u r.

, 'av,a is verdeeld in de volgende Residentiën en Adsistent-residentien (en de Vorstenlanden):

Residentiën en Ads.-Res. : Hoofdplaatsen :

1 Bantam. Serang.

s. Batavia. Batavia.

, Krawang. Poerwakarta.

4 Preanger Regentschappen. Bandong.

5 Tjeribon. Tjeribon.

5 T,eFa}- Tegal.

ó .I°nRan. Pekalongan.

6 Banjoemas. Banjoemas.

ia hagelen. Poerwaredja.

10 Kedoe. Magelang.

'' Samarang. Samarang,

12 Djapara. Pati.

^ Rembang. Rembang.

} * Madioen. Madioen.

£edlri . Kediri.

Soerabaja. Soerabaja.

,o i,J°J?ca!*ta- Djokjakarta of Djokja.

In S°erakarta. Soerakarta of Solo.

Pasoeroean. Pasoeroean.

-.0 Probolinggo. Probolinggo.

21 Bezoeki. Bezoeki.

" Madoera. Pnmekasan.

' 'P-faven. ^iem de residentiën, doe langs de noordkust liggen, (s).

Noem de residentiën, die langs de zuidkust liggen, (s)

^oem de residentiën op en begin met de oostelijke.

^ ragen. Wellke residentie grenM niet aan zee?

Welke residentiën grenzen aan twee zeeën? Welke zeeën?

Inde residentie Bantam liggen Serang (6) en Bantam. Deze laatste plaats was vroeger de hoofdstad der gelijknamige residentie. Ue geheele residentie Batavia bestaat uit zoogenaamde Particuliere landerijen ; d. z. landerijen, die vroeger door de Regeering verkocht zijn aan de Europeanen en Chineezen. De hoofdstad der residentie eJ' °n/i? £eheelen Archipel is Batavia (ISO). Zij werd in 1019 gesticht door Ko e n op de puinhoopen van Jacatr a. De oude beneden, stad werd gebouwd naar het model onzer oud-Hollandsche steden niet wallen en grachten en is daardoor vooral in dit heete klimaat zeer ongezond. De Chineezen bewonen het Chineesche Kamp. De Europeanen hebben hunne kantoren in Oud-Batavia, doch wonen v-1 1 6jU w" a ^ a v i a". me^ zijne bekende deelen : Molenvliet, Noordwijk R ij s w ij k, het Koningsplein en \V e 11 e moo-- e nü , n'cmvf> haven van Batavia heet Tandjoeng Priok (lNtv> en heeft eene diepte van 8 h 9 M. en is door een kanaal en

Sluiten