Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenen spoorweg niet de stad verbonden. Het Paleis van den G Gen

ht'denvan'Batavia1 b 111 zijn,de voo™aamste bezienswaardigi t den van Batavia. Ue Gouverneur-Generaal resideert te Buitenzora

Achter het ligt aan den voet hft geS.'

Cj. 'IS,1 paleis ligt den beroemden Botanisch en T n 7 n

s Lands Plantentuin. Te r j 1 p snas heeft de G. G. een buitenver i h d r a W a n ® 'r.de '<leine hoofdplaats Poerwakartn (6)~ In de Preanger Regentschappen: Bandoeng of Ban-

°? P i i °P het Plateau van dien naam ; het heeft eene kweekschool voor Inlandsche onderwijzers. Garoet. op het plateau \an dien naam, is evenals Bandoeng zeer gezond gelegen. In T i er ireed'e' Ms! VnH,0, ,n of £ h e r i b 0 n. met eene golde^ruk bezochte

™ p?im" dpr hnySn liRt hpt eilnnd Nopsa Kemban-

g toBagBlen.Poervvaredja. InKedoe: Maqelancr (°3 zeer gunstig gelegen. Er is een m i 1 i t air-etabliss e m e n t n Samarang : Samarang (72), evenals Batavia met een oud en iveuw gedeelte ; het is de hoofdhaven van Midden-Java. Bij A m b a r a vv a vindt men het Fort Willem I. In D j a p a r a : Pa t i de nieuwe hoofdplaats. In Rembang: Rembang (15). In M a -

S n°pe»n b 0 m «f In 'V d ■ r • : K e d i r i. In Soerabaja: .oei aha ja. (148). de grootste plaats en tevens de eerste handelsstad \ an Java met een marine-etablissement, machine-industrie en d groote kantoren der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij In Djocjocarta: Djocja (58) met den kraton van den Sultan

irho f h1" a ^ a r i® ° ° r n k n r f 0 of s 0 1 n met het Xederlnndsche fort. dat den kraton van den Sultan bestrijkt. In Pasoeroean-

Pasoeroean (24) eene doodsche plaats : Malang is bekend door' zijn aangenaam klimaat. In Probolingo: Probolin«o een fraai en vriendelijk plaatsje (9). In Bezoeki: Bezoeki en P a n e r o e k a n.

Vragen. Welke plaatsen liggen langs die noordkust van Jara?(a)

Welke plaatsen liggen langs de zuidkust? (o)

Madoera bestaat uit een gebergte en eenige kleine vlakten. hoofdplaats is Pamekasan (7). Verder vindt men er nog Bang k a 1 a n en S o e m e n a p. Madoera is bekend door de Gouvern e m ent s zout pannen, waar onze regeering zout wint.

Tot Java behooren ook nog de Boompjes-eilanden, de K arim on-d jawa eilanden en Bawcan,

Vraag. Waar liggen deze eilanden?

SOEMATRA.

13 maal Nederland; 2.2 millioen bewoners

1. Soematra is evenals Java een lang gestrekt eiland en is na Borneo het grootste van Ned.-Indifi. Het reikt tot bijna 6° N. B en 6° Z. B.

Opgave Xnem die grenzen van Soem.itra.

Vraag. Welke zijn de zeestraten om Soematra? (o).

2. Langs de westkust van het eiland, in de lengte van het eene einde tot het andere loopt een gebergte, de Boekit Barisan. Het

Sluiten