Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch de boringen zijn nog maar weinige. "Wel blijkt er uit, dat de kleilaag veelal dikker is dan 4 M., en dat dus hare vorming wel langer dan 400 jaren geduurd heeft.

5. Hunsingoo en Fivelingoo.

Het Noordelijk gedeelte, het Hoogeland, bestaat uit kleigrond. In het oudere gedeelte daarvan (dat dus de nieuwere polders, en die in den Fivelboezem niet omvat) bestaat deze kleilaag, zooals ook verscheidene boringen mij geleerd hebben, in den regel van boven uit roodoorn, gevolgd door knik, doch gaat zij op ongeveer 0.7 tot 0.8 M. over in klei, die nog koolzure kalk bevat'). De bovenste laag van roodoorn en knik is dus de door den tijd en door de planten veranderde klei, die ten gevolge van lagere ligging en slechte afwatering verarmd en verstijfd is, en waarin allengs een banklaag van knik gevormd is. Dat de landbouw thans die roodoorn- en kniklagen weet te verbeteren en vruchtbaar te maken, door verbeterde afwatering, door woelen, en door bemesting is bekend. Op de uitnemende geologische kaart van Stratingh en van de Vegte is deze oude klei in Hunse- en Fivelgoo voor een groot deel met eene violetachtig blauwe kleur onderscheiden. Daartoe behoort natuurlijk niet de strook gronden langs den loop der oude Hunse (tegenwoordig Reitdiep), die latere aanslibbingen bevatten. De dikte van de kleilaag in dit gebied moet nog op een tal van plaatsen gemeten worden. Dicht bij het Damsterdiep nam ik eene

Oosterend vangt onder het zeezand op 8 M. eene veenlaag van 2 M, die waarschijnlijk tot eene veenvorming behoort uit eene vroegere periode.

1) Ik nam dit waar:

te Tuikwerd bij Appingedam op 0.8 M.

» Nieuweklooster bij Krewerd (2 hoorplaatsen) .... 0.75 » » Noorderhoogeb ruggen en te Zuidwolde (tusschen Groningen en Bedum) 0 75 »

» Uskwerd • 0.8 »

Aan 't Waar tusschen Nieuw Scheemda en Nieuwolda . 0.75 »

Sluiten