Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de onderste laag van Toornwerd is geene paalwoning gevonden, wel enkele palen. Eenmaal is in eene mestlaag een vierkant samenstel gevonden van betrekkelijk zware palen, door behakte posten met pen en gat verbonden; evenzoo stompen van palen met aangepunte ondereinden, die meer op eene schutting dan op eene paalwoning wezen. Verder werden hier en daar ruw behakte posten met ingeboorde gaten waargenomen, die overblijfselen van stallen of schuren konden zijn. In de terp van Uskwerd vonden S. en W. op 4 M. diepte een houten hut of hok van rechtopstaande palen met rijswerk doorvlochten, en daarbij een menschengeraamte.

Het is zeer mogelijk, dat in Terpen de zoo dikwijls gevonden palen afkomstig zijn van schuttingen, van drinkwaterputten, van palen waaraan het vee gebonden werd.

Toch nopen al de gedane vondsten van palen ons om vooreerst het denkbeeld nog niet geheel te verwerpen, dat de oudste bewoners op de Terp in haren eersten toestand paalwoningen en paalstallingen hebben bezeten. Men vergete daarbij niet, dat de palen dikwijls kunnen vergaan zijn.

D1. Hebben andere woningen bestaan 9

De vraag blijft, of de oudste bewoners geen woningen van gedroogde klei gehad hebben. Dan kunnen daarvan geen overblijfselen gavonden worden en vervalt het vraagstuk der paalwoningen. Dan moet ook de tegenwoordige onderste laag der Terpen toenmaals hooger boven den kwelder gelegen hebben en daardoor tegen den dagelijkschen vloed beter beschut; of wel, die dagelijksche liep minder hoog op.

De Germanen hadden toen nog een nomadische levenswijze; hunne woningen hadden een zeer tijdelijk karakter, en waren weinig meer dan leemen hutten 1).

1) Blok, I. 21.

Sluiten