Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel slechts kan bestaan, als elk lid op zijne plaats, de ondernemer even goed als de werkman, de minister niet minder dan de daglooner. zijne diensten bewijst, wordt met opzet en stelselmatig in vergetelheid gebracht.

Dat die verkeerdheden alleen uit de invaliditeitsverzekering voortspruiten, schrijft Witte, zal niemand beweren; dat echter ééne der oorzaken ligt in de overmaat van zorg („Berücksichtigung"), die aan den loonarbeider in tegenstelling tot de andere arbeiders door de moderne „arbeider-wetgeving gewijd wordt, — kan niet betwijfeld worden. En moge men den invloed dezer beoordeeling hoog of laag aanslaan, de onderscheiding van eene bepaalde klasse van arbeiders tegenover andere arbeiders, en het leggen van de plichten op de werkgevers, van de rechten op de arbeiders, zijn maar al te geschikt om aan de eene zijde ontevredenheid te kweeken, aan de andere zijde valsche voorstellingen op te wekken, die door gewetenlooze of verblinde leiders worden gebruikt om de massa op te ruien en haat tegen de bestaande maatschappelijke orde te voeden.

Ook wordt volgens WlTTE door de invaliditeitsverzekering de loontheorie van Marx gepropageerd. Op de vraag van waar eensklaps de gelden voor de renten komen, antwoorden de sociaal-democraten zeer eenvoudig, dat zij voortvloeien uit de meerwaarde van den arbeid, die door de bloedzuigende kapitalisten tot dusver den werkman onthouden werd, en grootendeels nog onthouden wordt. De rente is een gedeeltelijke afbetaling! Dat inderdaad een groot geschenk gegeven wordt is vergeten, en kon te eer vergeten worden, daar voor het voorrecht noch verdienste noch gebrek in aanmerking komt, maar alleen het ongelukkige kenteeken van onzelfstandigen arbeider.

Witte wijst er verder op, dat in den aan Minister von

Sluiten