Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn langzamerhand te voorschijn tredende zenuw-stoornissen vrij spel: hij is door (bedoeld wordt: na) het ongeval ziek geworden, de wet is er nu eenmaal voor gemaakt en dus moet hij rust hebben. Op die wijze is de Ongevallenwet niet de eemge oorzaak van het optreden der zenuwziekte, doch de wet werkt als aanvullend moment: wordt de niet-verzekerde werkman door een ongeval getroffen en bestaat er ook bij hem neiging tot zenuwstoornissen, dan moet hij om den broode den arbeid wel hervatten, en onder invloed daarvan verdwijnen zijn klachten, die bovendien nooit zoo hardnekkig, intensief en uitgebreid worden als bij den wei-verzekerden broeder, weer geheel i). De Ongevallenwet brengt dus de neuropathisch-voorbeschikten te voorschijn, en voor hen is zij, hoe goed ook bedoeld, een vloek inplaats van een zegen: terwijl de werkman vóór het ongeval hoogstwaarschijnlijk af en toe wel zenuwstoornissen en klachten zal gekend hebben, (dit wordt echter uit den aard der zaak steeds angstvallig verzwegen), kon hij in elk geval zijn werk goed doen, terwijl hij na het ongeval een mengelmoes van allerlei neurasthenische en hypochondrische klachten te voorschijn brengt, die hem stempelen tot een ongelukkig mensch, zoowel voor zich zelf als voor anderen. Bovendien krijgt hij geen hooge rente (het is nl. niet mogelijk de meeste lijders aan traumatische neurose volledig invalide te verklaren, doch meestal wordt hun een invaliditeitsprocent van 50 a 60 pCt. toegeschat; ook in Duitschland wordt zelden meer dan 50 pCt. gegeven en heeft de werkman So pCt. verlies van arbeidsgeschiktheid, dan -njgt hij dus slechts 35 pCt. van zijn vroeger weekloon) is

bekenrf fne?nde kra<;ht van den arbeid is °°k in andere kringen wel bekend. Zoo herinner ,k my ,n mijne kinderjaren vaak gehoord te hebben

dat m predikantskringen de preekstoel soms een „houten doctor" genoemd werd. 6

Sluiten