Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen '). Arbeid is het geneesmiddel, dat alleen de werkgever kan geven. Evenals van ouds 2) moge hij wat zachter gestemd zijn tegenover zijn arbeider die zich opnieuw, nog half invaliede, komt aanmelden.

„Gelukkig dat de groot-industrie, die zelf haar risico draagt, en wier belang dus meer samengaat met dat van den verzekerden(de?) reeds in dezen voorgaat.

„Bij de Höchster Farbwrerke waar de werkman, zoodra hij op het werk is teruggekeerd, wederom zijn volle loon trekt, invalide of niet, terwijl een arbeid voor hem gezocht wordt, dien hij juist verrichten kan, zouden traumatische neurosen slechts als hooge uitzondering voorkomen. Naar vermogen zal de werkman weldra zwaarder werk ter hand nemen. Dit is de natuurlijke gang van zaken, zooals die, vóórdat een ongevallenverzekering was ingevoerd bij eiken hnvianen werkgever, die het maar even doen kon, gevonden werd 3).

„Ten slotte moge de wetgever zorgdragen, dat den jongen, die één gulden per week verdiende en die tengevolge van een ongeval het werk moet staken, geen vijf gulden worden uitgekeerd; dat de werkman — tengevolge van het gelijktijdige ziekengeld uit fondsen — ziek zijnde, niet meer verdiene dan in gezonde dagen; toestanden, die hoe noodlottig ook en hoe algemeen als zoodanig ook erkend, nu reeds sinds jaren voortbestaan, alsof dit zonder invloed ware op de moreele opvoeding van het volk.

') De wet dringt juist een inhumane gedachte aan den patroon op. Ook acht Prof. Korteweg het niet zoo gewenscht, een belang voor den patroon, dezen van zijne moreele verplichtingen te ontslaan. Welk belang immers de rechtsgrond was voor zijne bijdYagen aan invaliditeits- en ouderdomsverzekering.

2) Door mij onderstreept.

*) Door mij onderstreept.

Sluiten