Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bnelle, eenvoudige en afdoende berechting zou heel wat lijden voorkomen.

„Doch allerminst ben ik bevoegd — wat betreft wetgeving in nadere bijzonderheden te treden.

„Toch moet de algemeene opmerking mij van het hart, dat met de ongevallenwet een doos van Pandora geopend werd, waaruit ook de traumatische neurose ontsnapt is. Als een kwaadaardige infectie-ziekte heeft deze zich over de maatschappij uitgestort, bedrieg ik mij niet — dank onze wetgeving — nog meer over Nederland dan over Duitschland. Onze tegenwoordige werklieden groeien te midden dier besmetting op en het zou wel te verwonderen zijn, wanneer zij op den duur niet allen besmet werden."

Wat Dr. Bolten in zijne vier artikelen schreef, verdient te meer overweging, daar deze uitdrukkelijk de ongevallenwet op zichzelve toejuicht, en, hoe ernstig hij ook de schadelijke gevolgen dier wet op de door hem besproken punten acht, toch meent, dat wezenlijke simulatie zeldzaam voorkomt. Echter denken zelfs daarover anderen minder gunstig. Hierboven haalde ik aan de verklaring van LASS en Zahn, hoe sommigen uit rentezucht voorwenden, dat eene ongesteldheid aan een ongeval te wijten is. Dit verschilt toch weinig van simulatie.

Niet geringe beteekenis heeft voorts de uitspraak van von POSADOWSKY met betrekking tot de invaliditeitsverzekering in Maart 1905 in den Duitschen Rijksdag, toen hij de noodzakelijkheid bepleitte, „dass ein vvirksamer Kampf gegen die bewusste oder unbevvusste Tauschung gefiihrt wird." *)

In gelijken trant Prof. WlTTE. Al is dit slechts een be:rekkelijk gering onderdeel van de zedelijke schade, die hij

') Te vinden bij Mr. Ter Spill, t. a. p., bl. 42.

Sluiten