Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leiden. Dat bedroevend feit is althans door de aanvankelijke ondervinding bij de ongevallenverzekering, hier te lande evengoed als elders, duidelijk in het licht gesteld. Men denke aan de klachten, in de verslagen omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank geuit, over de jacht op schadeloosstelling en de toenemende gevallen van neurose bij de verzekerden, gepaard met en in de hand gewerkt door de vreesachtige toegeeflijkheid van een deel der artsen. Die klachten hebben veel opzien gebaard en zijn veel besproken; maar dat zij ongegrond of overdreven waren, is niet gebleken. Integendeel vinden zij bevestiging, althans voor zooveel de groote steden betreft, in onderscheidene publicatiën, sedert van de zijde der geneeskundigen gedaan.

„Het valt dan ook moeilijk vol te houden dat de neiging tot simulatie, aggravatie en neurose, die elders als een schaduwzijde der in andere opzichten zoo heilzame arbeidersverzekering wordt waargenomen, in Nederland niet of in veel mindere mate zou voorkomen."

Inderdaad mogen deze ernstige waarschuwingen van zoo verschillende zijden gedaan, die op het groote zedelijke èn lichamelijke nadeel der verzekeringswetten voor den werkman wijzen, hem, die waarlijk het welzijn van dezen beoogt, wel tot groote voorzichtigheid en tot dubbel overwegen van de in het belang des werkmans aanbevolen staatsverzekeringen stemmen.

Ook loopt men gevaar op deze wijze den toestand van den arbeider minder gunstig te maken, inzoover eene wettelijke regeling als de Duitsche den zedelijken band tusschen patroon en arbeider eer verzwakt dan versterkt. Men wijst op des patroons zedelijke plichten om in geval van nood zijn personeel, dat hij in dienst heeft of had, te

Sluiten