Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weduwe is dikwijls zeer onvoldoende toelage. Hem was eene groote industrieele onderneming bekend, die door den

kinderen te vergoeden, indien het ongeluk voortkwam uit een gebrek in de inrichtingen, de onvoorzichtigheid of zelfs de geringste achteloosheid van eenen meesterknecht of van eenigen anderen werkman, in dezelfde onderneming werkzaam. Maar de werkman moest die feiten bewijzen. Anders kreeg hij niets, evenals bij eene toevallige of onbekende oorzaak of als het ongeluk te wijten was aan het niet letten op de reglementen' aan eene onvoorzichtigheid van het slachtoffer zelf. Terwijl volgens' Duitsche statistieken van 100 ongelukken 12 aan schuld des patroons te wijten waren, 20 aan een verzuim van den werkman, en 68 aan toeval of eene onbekende oorzaak.

Intusschen waren de rechtbanken zeer geneigd tot het aannemen van

verantwoordelijkheid bij den patroon, gaven zij in het algemeen ruime

schadevergoeding, en berekend naar de individueele omstandigheden des

getroffenen. Maar als de partijen niet in eene minnelijke schikking traden

kwam het tot een geding, en de zaakwaarnemers maakten van dien'

toestand te meer gebruik, omdat de werklieden kosteloos konden procedeeren.

Overigens boden de patroons in de groote nijverheid algemeen, als de werkman het slachtoffer van een toeval of zijne onvoorzichtigheid geweest was, hem steun, of gaven zij hem een post van opzicht naar zijne gesteldheid. Alzoo bij de mijnen, de spoorwegen, in alle groote fabrieken Ook was het aantal gewonde werklieden, dat geheel zonder hulp bleef, betrekkelijk klein.

Echter voegt Jannet aan het voorafgaande toe, dat de tusschenkomst van verzekeringsmaatschappijen soms aanleiding gaf tot prikkelende debatten. Immers verzekerde zich de patroon bij zulk eene maatschappij gaf hij straks aan deze alle verweermiddelen, die hem ten dienste stonden' waarvan die maatschappijen een strenger gebruik maakten dan de patroon' zelve zoude hebben gedaan.

Nochtans meent de Schrijver, dat ergeene quaestie van zoude geweest zijn de Fransche wetgeving te veranderen, als Zwitserland en Duitschland wier wetten aanvankelijk veel minder gunstig voor den werkman waren' die in later jaren niet radicaal gewijzigd hadden.

Hij is, bl. 260, van oordeel, dat men het stelsel van den Code civil had kunnen behouden, met deze nadere bepaling, dat ook aanspraak op vergoeding erkend werd bij ongelukken door hydraulische motoren stoommachines, ontplofbare stoffen, wanneer zij het gevolg waren van

Sluiten