Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen loopen clan wordt voorgesteld, en de benoodigde gelden wel te vinden zijn.

Evenals zij, die tegen eene ouderdomsverzorging als in Denemarken en Engeland bestaat, menigwerf alleen aanvoeren, dat op die wijze de invaliden niets krijgen, en het daarom geraden is voor die partij te stemmen, welke ook aan de invaliden eene uitkeering belooft.

Met eenen candidaat, die in het geheel niets van dergelijken aard toezegt, onomwonden verklaart van zoodanige uitkeeringen uit de openbare kas aan ouden van dagen en invaliden niet te willen weten, ware in veler oog de nederlaag gewis, omdat dan wellicht te veel stemmen op eenen candidaat, die wèl toelagen belooft, zouden overgaan.

Wordt eenmaal in beginsel de deur voor eene staatsbijdrage geopend, dan ligt het inderdaad voor de hand, dat telkens op eene nog meer biedende regeling zal worden aangedrongen.

Zij, die eene staatsbijdrage met zoogenaamde premiën voorstaan, voelen zich begrijpelijkerwijs bedreigd door wie die premiën willen laten vervallen. Te meer, wijl die staatsbijdrage door hen, die premiën voorstaan, zoo vaak verdedigd wordt op eene wijze, die principieel volstrekt niet het eischen van die premiën medebrengt. B.v. als de staatsbijdrage op dezen grond bepleit wordt, dat zij dienen moet om den arbeiders uit te keeren wat de koopers te hunnen nadeele door lage prijzen hebben geprofiteerd.

Eveneens kan men telkens bespeuren, dat op verhooging van het uit te keeren bedrag aangedrongen wordt. Waartoe insgelijks zij, die eene meer beperkte bijdrage wilden geven, gronden hebben aangevoerd. Een „menschwaardig" bestaan werd voorgespiegeld. Maar wat men geven wil, klopt daarmeê slecht. Van liefdadigheid mag geene sprake meer zijn. Maar in Duitschland gaan de armbesturen er toch toe over om de

Sluiten