Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streep door alle berekening. De uitgaven voor armenzorg, waarvan een teruggaan door velen werd verwacht, ja, noch heden ten dage is ons land-door sommigen als stellig resultaat wordt beschouwd, zijn toegenomen. Mede ten gevolge van die wette-.i, welke het stellen van hooge eischen in de hand werken, en in hare resultaten spotten met de voorstelling, als zouden de menschen groot onderscheid voelen tusschen wat onder den naam van armenbedeeling gegeven wordt en hetgeen hun als rente door den Staat wordt bezorgd. De sociaaldemocratie is niet verminderd. Gelijk zij nooit zal afnemen door haar voor een deel in het gevlei te koinen, evenmin als door uitzonderingswetten, door maatregelen van geweld. Een voorzichtig verdrag met het kwade zal altoos onvoorzichtig blijken. En zoo zijn dan ook de wateren der sociaal-democratie in Duitschland juist onrustbarend gestegen. De tevredenheid is niet vermeerderd. Niet eenen de maatschappij samenvoegenden, maar eenen haar scherp verdeelenden invloed oefent het Duitsche stelsel. Het is niet een sociale, maar een antt-sociale maatregel. Ook geestelijk, zelfs lichamelijk, worden de werklieden door die wetgeving geschaad, inzoover het van stonde aan tot rentejacht prikkelt. De zedelijke band tusschen patroons en werklieden wordt niet nauwer toegehaald, maar veeleer verbroken. En eindelijk dreigt toenemend bederf van het staatkundig leven.

Sluiten