Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden dat niet geheel voor zich. En voor zoover het besteed wordt om hen van kleèren te voorzien, ontlast het toch het gezin. In de nabijheid van Denekamp ontmoette ik eenen man, die mij meedeelde, dat hij door zwakke gezondheid slechts zeer matige verdiensten had. Maar volwassen kinderen, die in de fabriek werkten, brachten veel in.

Zoo kunnen vaak de inkomsten van het gezin betrekkelijk veel grooter zijn dan het loon. dat den man wordt uitgekeerd.

En niet alle mannen verdienen evenveel.

Zich geheel op de hoogte stellen van wat in een groot aantal werkmansgezinnen verdiend, als inkomen genoten wordt, is waarlijk geene eenvoudige zaak.

En nu is het zeker gemakkelijk om kortweg, zonder nader onderzoek, over het loon van den werkman te spreken ofte schrijven, dat loon voor te stellen als hetgeen, waarvan het gezin leeft, en zonder meer te verklaren, dat de werkman te weinig heeft, dat de werkman in nood is, — maar wezenlijke waarde is toch aan dergelijke redeneeringen niet toe te kennen. Zij passen echter in het stelsel dergenen, die eenvoudig bedoelen de geheele maatschappelijke inrichting, door hen de kapitalistische genoemd, te bestrijden en te vervangen door de socialistische.

Dat de werkman in het algemeen zich geldelijk in nood be\ inden zoude, is eene met het oog op onze toestanden onhoudbare bewering. Dat in de klasse van werklieden vaak zeer moeielijke omstandigheden zich voordoen, is zeker niet te loochenen. Maar ook als men wat hooger komt, ontbreken die niet. Ook daar zijn zij. Onder ambtenaars, onderwijzers, zelfs onder predikanten. Hoezeer omtrent de laatsten de Apostel Paulus in verschillende brieven uitdrukkelijk vermaant hen behoorlijk te verzorgen. Daarbij meene men niet, dat het in die kringen steeds zooveel gemakkelijker is hulp

Sluiten