Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op schuld. Wie zich zelve kent, zal ook dan stof vinden om voor genade te danken, en behoefte gevoelen om die dankaarheid te uiten in zorg voor den, zij het ook door zonde, ongelukkig gewordene.

Bij de ellende, waarop hier gewezen werd, heeft men zelfs met met enkele personen of gezinnen te doen. Hier heeft men veeleer eene geheele maatschappelijke laag, die in e lende ,s. Wat intusschen niet wegneemt, dat ook zij niet als geheel, door eenigen wettelijken maatregel, is omhoog te heffen, maar dat persoonlijke toewijding zich heeft te openbaren om individueel uit die verzonkenheid te redden.

Kan men echter ten aanzien dezer ver weggedrevenen zeggen, dat men hier eene klasse, eene geheele laag der bevolking heeft, die in nood is, _ zulks gaat voor den werkenden stand, de gezeten arbeiders, waarlijk niet door. Ook onder

hen ,s nood. Maar het algemeene peil wijst daarom niet op eenen noodstaat.

Reeds om deze reden klinkt het zoo vreemd, dat op algemeene maatregelen wordt aangedrongen, die aanstonds voorziening moeten brengen, zelfs in een toestand van arbeiders, die tot 1000 a 1200 gulden verdienen; dat de arbeiders "een dag en geen nacht kunnen wachten.

Niet minder bedenkelijk is de daarmee zoo vaak gepaarde voorstelling, dat de arbeiders in dienst der „gemeenschap"

hebben gewerkt, en o„k deswege aanspraak op hulp van deze hebben.

Wat beteekent dit toch?

Claudio Jannet schrijft: Het is eene zaak van belang, at de welwillende menschen hunne goede gezindheid niet verspi en ,n het holle, en vooral, dat zij zich niet onbewust maken tot verbreiders van vage formules, van slecht omschreven uitdrukkingen, die, opgevat zooals zij die bedoelen,

Sluiten