Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kwaad der zorgeloosheid, voor zoover zich dit bij ouders mocht voordoen, geneutraliseerd. Het schaadt nu niets meer, als dit euvel bestaat.

Aan de armen wordt niet genoeg gedaan. Nog zijn er talloozen, die gebrek lijden. Ongetwijfeld wordt wel door betrekkelijk velen met toewijding van hart en geld gearbeid om in nood bijstand te bieden. Maar toch onttrekken niet weinigen zich aan het betoonen van hulp, beseffen dezen blijkbaar luttel van hunne verplichting. Welaan, dat dan de belastingmachinerie gebezigd worde, om voor de armen te verkrijgen wat noodig is om in hunne behoeften te voorzien. Men kan daardoor de werking van zedelijke factoren missen. Al zijn de menschen dan ongevoelig voor anderer lijden, al zouden zij Helst in gierigheid alles voor zich zeiven behouden, dit kwaad is op die wijze toch onschadelijk gemaakt. Het kan blijven voortbestaan zonder nadeel te doen. De honger wordt gestild, — al bevriest het medelijden. Dank zij der wet.

De winkeliers houden hunnen winkel lang open. Dit is verkeerd voor de bedienden, die daardoor te langen arbeidstijd hebben. Dus vallen buiten deze quaestie winkeliers, die geene bedienden hebben, of wel hunnen winkel openhouden, nadat de bedienden vertrokken zijn. Ja, maar vervroegde sluiting is ook voor de winkeliers zeiven van belang. Het is niet goed voor eenen mensch den ganschen dag in zijn bedrijf te zijn. Hij loopt gevaar daardoor te versuften; geene aandacht straks meer te wijden aan wat voorvalt buiten zijnen engen kring. De man moet anders leven; hij behoort tegen zich zelf beschermd te worden. Reeds uit dien hoofde worde bij wet of verordening een sluitingsuur vastgesteld. Van overheidswege zal 's mans leven geregeld worden, en dit beter dan hij zelve het deed.

En zoo ook bij de zorg voor den kwaden dag. Velen ver-

Sluiten