Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekering voor den ouden dag niet onbelangrijk toenam, — dat de vrije kassen voor ouderdoms- en invaliditeitsverzekering in Engeland met het ernstige bezwaar te kampen hebben gehad, dat niemand eigene inspanning in deze zaak werkelijk de moeite waardig achtte, sedert Chamberlain zijn hoogst eenvoudig plan, dat later echter — dus wordt erbij gevoegd — onuitvoerbaar bleek, van de tribune af verkondigd had, en liberale zoowel als conservatieve candidaten voor het Parlement den kiezers om strijd het schoone lied van de volstrekt noodzakelijke ouderdomsrenten hadden voorgezongen ]).

Gelijk men het thans ook ten onzent hooren kan.

Ja, niet het minst zijn het de voorstanders van de staatsverzorging van de werklieden, die aan de wezenlijke verbetering van hunnen toestand, waartoe ook de zelfwerkzaamheid behoort, ernstig in den weg staan.

En zullen de politieke voorstanders van staatshulp, nadat zij de aandacht der werklieden van eigene inspanning hebben afgewend, nu met een meewarig gezicht komen verklaren, dat de werklieden helaas! te zorgeloos zijn om aan den kwaden dag te denken, waarom men ze wel onder curateele stellen moet?

Is het geoorloofd zulk een spel met de werklieden te drijven, en dat nog wel achter den schijn van juist bij uitstek voor hun welzijn te voelen ?

Het schijnt waarlijk in onze dagen meer en meer onmogelijk te worden voor wezenlijke belangen der werklieden op te komen, zoolang men niet aan alle politieke ambitie en berekening volstrekt zwijgen heeft opgelegd.

Voorts mag wat de toenemende verbetering in den mate-

>) T. a. p., afl. V b, bl. 5.

Sluiten