Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichten. Ds. de Gaay Fortman deed dan ook een kostelijk werk, toen hij de pen opvatte, om aan ons Christenvolk een boek te geven, waarin wij kunnen zien den omvang en de beteekenis van dien hulpdienst.

't Is niet mijn doel, om in dit korte voorwoord eetie uitgewerkte pleitrede voor de Med. Zending te gaan houden. Liever wil ik trachten met een enkel woord aan te toonen, dat de Med. Zending voor den eigenlijken arbeid onmisbaar is, of beter gezegd: in zichzelf reeds eene prediking des IVoords is.

Men móet zich voor een oogenblik den werkelijken geestelijken toestand van die Heidensche en Mohammedaansche volkeren indenken. De prediking van Gods Woord werd nimmer door hen gehoord. De zegeningen van het Christendom werden nimmer gevoeld. In duisternis bleef men voortwandelen, zich geruststellende met het aanbidden van afgoden en booze geesten.

Daar treedt opeens de prediker van Gods Genade onder hen op en zoekt door de verkondiging des Evangelies den Christus Gods aan het harte bekend te maken. Voor hun bewustzijn is deze verkondiging niets anders, dan eene zekere godsdienstige leer, die misschien niet veel van de hunne verschilt, en het gevolg is, dat deze abstracte prediking wordt aangehoord en vergeten. En al gelooven wij nu ook, dat Gods Geest machtig is, die harten om te zetten, dit ontslaat ons niet van de dure roeping en verplichting in die verkondiging verstandiglijk te handelen.

Wat is nu noodig om het Christendom onder zulke volkeren in zijne voelbare beteekenis te laten optreden? Dit, dat door den arbeid der Med. Zending Christus gepredikt wordt als de barmhartige en medelijdende Hoogepriester, die tevens is de Groote Medicijnmeester voor arme zondaren — treffend was dan

Sluiten