Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Engeland en Amerika heeten deze artsen medical missionaries, in Duitschland Missionsartze, ten onzent missionaire artsen of zendingsartsen, en hun werk draagt den naam van Medical Mission, artzliche Mission en Medische zending.

§ I.

De grondslag der Medische zending.

Toen het denkbeeld der Medische zending in de Schotsche en Engelsche Christelijke kringen, haar bakermat, vasten vorm gekregen had, werd, zoo al niet dadelijk, dan toch al heel spoedig gezocht naar eenen Bijbelschen grondslag er voor. Het was toch zeker dat, wanneer die gevonden werd, voor dezen nieuwen arbeid, zoo niet alle dan toch zeker de meeste Christenen zouden gewonnen zijn. Dien Bijbelschen grondslag achtten de voorstanders gevonden te hebben vooreerst in het voorbeeld des Heeren, dien zij met voorliefde eenen missionairen arts noemden, in wiens voetstappen de zendelingen onder de heidenen en Mohammedanen hadden te treden, en voornamelijk in zijn bevel.

Het is met name John Lowe, vroeger miss. arts in Voor-Indië, later secretaris van de Edinburgsche vereeniging voor Medische zending (Edinburgh Medical Missionary Society) geweest, die in zijn bekend werk: „Medical Missions théir place and power" met al de kracht zijner scherpzinnigheid dit heeft zoeken te staven en te verspreiden.

Van den Christus herinnert de schrijver, dat van zijne vele wonderen twee derde wonderen van genezing zijn, welke bewezen Zijn goddelijke macht en teeder mededoogen en eindigt dan: „Iedere trek van 's Heeren dienstwerk vraagt onze gewijde aandacht, Zijne manier, om de waarheid aan te bevelen, in zooverre zij bovennatuurlijk was, kunnen wij niet navolgen, maar in zooverre zij ten doel had de openbaring van den

Sluiten