Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest des Evangelies, heeft Hij ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij Hem zouden volgen. Deze blik op 's Heeren persoonlijk optreden doet ons recht verstaan de goddelijke idee der Evangelieprediking — een idee, die bijzonder veel gewicht hecht aan de methode, en het beginsel der medische zending verrassend toelicht; en wel zoo zeer, dat hij, die onpartijdig 's Heilands leven bestudeert, de overtuiging moet krijgen, dat van alle methoden, gebezigd door de kerk als hulpmiddelen bij haar zendingswerk, deze met die van Christus het meest overeenkomt."

En dan gaat Dr. Lowe voort: „Wij hebben niet alleen onzes Heeren voorbeeld, maar ook, wat misschien nog sterker is, zijn direkt bevel; wat Hij zelf deed, droeg Hij ook zijnen Apostelen en eersten predikers des Evangelies op (Matth. 10 : 1; Luc. 10 : 1, 8, 9)." De Apostelen hebben gehoorzaamd. Na dit aangetoond te hebben beweert de schrijver weer: „Het N. T. tot onzen gids nemende bij het kiezen van de methoden, die door de kerk moeten gebezigd worden bij haar zendingswerk, wordt het daar, dunkt ons, duidelijk geleerd, dat Christus en zijne discipelen het Evangelie predikten door woord en daad en dat wij, hoe meer wij de genezing van zieken een plaats geven in onze bediening des Woords, des te nauwgezetter volgen het goddelijk voorbeeld en des te vollediger gehoorzamen des Meesters bevel." Intusschen gevoelt Lowe wel, dat tegen zijne redeneering kan worden ingebracht, dat de genezingen, door den Heere en zijne jongeren gedaan, wonderen zijn. Hij meent echter de kracht dezer opmerking te kunnen te niet doen, door er tegen aan te voeren, dat zij waar zou zijn, indien 's Heilands wonderen der genezing alleen waren getuigenissen voor de Godheid van Christus en bewijzen van den goddelijken oorsprong des Evangelies; „maar," zoo gaat hij dan voort, „zooals wij reeds gezien hebben, waren zij meer dan dit — zij waren eene praktische openbaring van den geest des mededoogens, in het Evangelie wonend; zij spraken in eene taal, die niet misverstaan kon worden; v$n Hem, die kwam niet om te verderven maar om te redden.

Sluiten