Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad zijn zij, in zooverre de menschen het voorwerp dezer machtige werken waren, opgeteekend tot onze onderrichting, om ons te leeren, dat in onzen zendingsarbeid de wijding van de geneeskunst aan den dienst des Evangelies niet alleen is in overeenstemming met de goddelijke methode, maar in werkelijkheid vormt een deel der goddelijke bedoeling."

Ten slotte beroept Lowe zich op Jac. 5 : 14 en op Lucas den medicijnmeester, den geliefde (Col. 4 : 14), om te bewijzen, dat er in den tijd der Apostelen ook missionaire artsen zijn geweest, een beroep, dat wij kunnen laten voor hetgeen het is, een curiosum.

Doch niet alleen in Brittanje vond men den bijbelschen grondslag der Medische zending. In Duitschland was men het met deze meening eens. Ten minste J. Kammerer, schrijver van de brochure: „Die arztliche Mission," enz. antwoordt op de vraag, hoe oud de M. Z. is: „Zoo oud als het Christendom zelf. Zij is een voortzetting van het genezingswerk van Jezus en zijne Apostelen. Toch spreekt men van M. Z. in den eigenlijken zin des woords eerst sinds ongeveer honderd jaren." Nog sterker doet de schrijver van „die arztliche Mission unter Heiden und Mohammedanen," Dr. Hermann Feldmann, zich hooren over deze belangrijke zaak: „Men volgt slechts het voorbeeld des Heeren en der Apostelen, als men Medische zending drijft. Prediken, onderwijzen, genezen, dat is het driedubbele net, waarmee men, om menschelijk te spreken, zielen naar den Heere trekt. Het genezen was van de werkzaamheid der jongeren niet slechts iets bijkomstigs, maar evenals het prediken een hoofddoel hunner zending (Luk. 10 : 9). Zoo is ook heden ten dage het optreden van missionaire artsen geheel op den Bijbel gegrond en daardoor gerechtvaardigd; juist voor hen openen de harten zich eerder, zij kunnen krachtiger met woord en daad van de barmhartige liefde en ook van den ernst zijner gerichten getuigen, omdat zij in nauwer aanraking met de menschen komen I" Ondanks dit alles gevoelt Feldmann evengoed als Lowe, dat tegen zijn betoog kan worden aangevoerd dat Christus en zijne

Sluiten