Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent den grondslag der zending, dan dunkt mij, dat die is niet eenig bepaald bevel des Heeren, maar de liefde van Christus, welke op de zijnen inwerkt en hen vindingrijk maakt bij het zoeken naar middelen, om hunnen Koning en Heiland aan te bevelen als den barmhartigen Hoogepriester des verloren zondaars, al is hij een heiden of Mohammedaan. De M. Z. behoort tot den dienst der barmhartigheid in Christus' kerk.

§ II.

De beteekenis der Medische zending in de Missie.

Hebben wij ons nu omtrent den grondslag der M. Z. rekenschap gegeven, niet minder noodig is, ons bewust te worden, wat zij beteekent en omvat, dat wil zeggen, welke plaats zij inneemt in de missie, in welke betrekking zij staat tot de verkondiging des Woords, de eigenlijke taak, door het zendingsbevel : „Predikt het Evangelie aan alle creaturen," der gemeente Gods opgedragen.

Lowe acht in zijn bekend werk, de arbeiders op een zendingsterrein niet compleet, als de missionaire arts ontbreekt. Half werk doet men zonder Medische zending. Zonder haar is de zending geen zending meer. Dit is de consequentie van zijn stelling, dat het zendingsbevel niet alleen bevat den last om te prediken, maar ook omvat dien, om de kranken te genezen (in hun geest natuurlijk verklaard). De missionaire arts is Evangelist, zijn voornaamste doel is hetzelfde als dat van zijn ambtgenoot, die de bediening des Woords heeft. Hij maakt aanspraak op den naam van zendeling in den kerkelijken zin van het woord evengoed als de bedienaar des Woords; beiden zijn opgeleid voor hetzelfde groote werk, en beiden zijn even onwaardig den naam, dien zij dragen, indien zij nalatig zijn in de verbreiding van het Evangelie, het

Sluiten