Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alsof daardoor zijn werk als van geringere waarde moet geacht worden. Zijn pioniers, legertrein of gezondheidskolonne in eenen veldtocht te ontberen? Een enkele slag kan ook zonder deze gewonnen worden, maar een geheele oorlog niet. Als dit vaak gebruikte beeld voor een oogenblik vastgehouden mag worden, dan is de eigenlijke soldaat in den door de missie ondernomen veldtocht de missionaire dienaar des Woords, en zijn al de anderen: onderwijzers, artsen, zusters, kooplieden, handwerkslieden hulpkrachten enz.

Moet de officier van gezondheid, de ziekenverpleger vechten? Neen. Moet de missionaire arts prediken, evangeliseeren, huisbezoek doen? Neen. Dat is de zaak van den zendeling, dieeene jarenlange, op deze taak berekende opleiding genoten heeft, welke den missionairen arts ontbreekt, eene taak, wier volbrenging een dagelijksche voorbereiding en arbeid eischt, waarvoor den miss. arts de tijd ontbreekt. Dus moet deze alleen het lichamelijk lijden zijner patiënten verzachten en genezen en is daarmee zijn werk afgedaan? Dit kan evenmin volgehouden worden, als liet eenen christelijken arts in het vaderland verboden mag worden, met zijne patiënten ook over andere dingen te spreken dan alleen over hun lichamelijk lijden. Neen, evenals het van eenen christelijken arts verwacht mag worden, dat hij, waar zich de gelegenheid daarvoor aanbiedt, zijne beschouwing over leven en dood uit, dat hij bijv. voor eene zware operatie, wier afloop onzeker is, zijnen patiënt, van wien hij zeker mag aannemen, dat hij niet op sterven bereid is, dezen opmerkzaam maakt op den eventueel doodelijken afloop, of dat hij eenen doodelijk-kranke, wiens naderend einde hij voorziet, het verlangen naar eenen predikant, die geen toegang tot hem heeft, tracht op te wekken, alles natuurlijk met den noodigen takt, zonder dien op te dringen, eveneens zal de miss. arts doen in alle gevallen, waarin de miss. dienaar des Woords, om welke reden ook, niet bij de hand is, maar de zieke nog iets anders noodig heeft dan zorg voor zijn lichaam. Principiëel zal er wel geen bezwaar zijn, dat de miss. arts hier en daar eens een toespraak houdt, evenmin

Sluiten