Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ IH.

De eischen, aan den miss. arts te stellen. Zijne taak.

Als eerste eisch, welke aan hem, die als miss. arts begeert uitgezonden te worden, gesteld moet worden, sta, dat hij een Christen zij, die zijnen Bijbel kent en daarvoor onvoorwaardelijk buigt als voor het Woord Gods, dat zijn belijdenis, wandel en handel reguleert, en, zoo hij door eene kerk wordt uitgezonden, ook nog instemming betuigt met hare confessie; een, die zijne ziel heeft overgegeven aan den Heere, steeds gereed is, om van zijnen Heere te getuigen tot den heiden en den Mohammedaan, een, die den bedienaar des Woords als zijnen vriend en geestverwant aanbeveelt aan hen, die meer van den weg der zaligheid willen hooren. Voorts moet hij de volledige vorming als arts ontvangen hebben en de vereischte examina, ook die gevonden worden in het land zelf of zijne kolonie, waarin hij arbeidt, afgelegd hebben. Zijne gave en wetenschappelijke kennis moeten boven het middelmatige zijn, vooral in de chirurgie, want hij kan soms geen hulp, geen consult krijgen. Zoo noodig behoort hij eenen cursus in tropische ziekten doorloopen te hebben. Voorts zij hij een man, die lichamelijk gezond is, zoodat hij, zoo noodig, de gevaren van een tropisch klimaat kan trotseeren; tevreden met het honorarium, dat hij met de missie is overeen gekomen; steeds opwassend in de kennis van zijne wetenschap, toenemend in gebedsleven, zich voedend met het Woord zijns Gods. Boven dit alles hebbe hij een hart vol liefde en ijver voor de zending onder de heidenen en Mohammedanen, in wier geschiedenis hij geen vreemdeling mag zijn. Hieruit volgt, dat niet iedere Christelijke dokter geschikt is voor miss. arts. Veel moet hij prijs geven, wat hij in zijn land heeft van de gemakken des levens. Bereid dient hij te zijn, om middelmatige vooroordeelen te eerbiedigen. Zelfverloochening moet hem versieren. Takt en voorzichtigheid behoeft hij, om met menschen om te gaan, zelfs met dezulken, die als kinderen zijn. Wie den indruk maakt van

Sluiten