Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

draad in evenwicht, legt dan wat rijstkorrels op ieder einde en roept telkens al de goden bij name aan. Als hij voortgaat, komt er een tijd, dat de sikkel een weinigje zich beweegt en dit is, zegt de tooverdokter, te wijten aan den afgod, wiens naam hij noemt, terwijl hij de korrels legt. De patiënt heeft dan te onderzoeken de oorzaak van des afgods ontevredenheid door den priester, die ook zeggen moet, hoe de afgod te bevredigen is.

Wat Syrië en Klein-Azië betreft, ook daar zijn als elders en wel sinds de 15e eeuw, toen de Arabische school verbannen is, onkunde en bijgeloof, zich openbarend in kwakzalverij, tooverij en wreedheid, gaan heerschen. De lijdende menschheid zoekt er de hulp van mannelijke en vrouwelijke toovenaars; soms reist men dagen achtereen, om herstel te zoeken bij heiligdommen, aan welke wordt toegeschreven de macht, om zekere ziekten te genezen, o.a. ziekten van kinderen, oogziekten, krankzinnigheid, lendepijn enz. Vele ziekten worden daar nog toegeschreven aan de macht van het „Booze Oog" of aan „bezetenheid." Hoe dit onderzocht wordt, beschrijft ons Dr. Manasseh (van de Kwakerzending) van Brumana (Beiruth) in deze woorden: „De methode van onderzoek is zeer eenvoudig. Die het onderzoek instelt, zet zich bij den patiënt, houdt een bekken water in de hand, en maakt met de andere hand gebaren. Gods naam, geesten en engelen worden daarbij aangeroepen. De patiënt begint te geeuwen en dit is een teeken, dat „het Booze Oog" de oorzaak der ziekte is. Ten einde nu hem te genezen van de betoovering, moet het water uit het bekken worden opgedronken."

In Afrika wordt, ingeval van ziekte, de medicijnmeester ingeroepen, ten einde te weten, wie den zieke heeft betooverd. De man komt met een snoer schelpen, dat hij in de lucht werpt. Naar dat het valt beweert hij, nauwkeurig dengene, die den kranke betooverd heeft, te kunnen noemen of zijnen geest, indien hij dood is. Het is tevergeefs, dat de aangewezene zijne onschuld betuigt. Als iemand een aanval van beroerte heeft, is dit niet te wijten aan het scheuren van een bloedvat in zijne hersenen of aan eene andere

Sluiten