Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Mohammedaansche wereld op het oogenblik in droeven staat. Kan men zelfs nog wel medische wetenschap noemen, wat de doktoren daar weten of wanen te weten? Zelfs in de landen, waar een bijzondere Medische stand is, heeft men vaak te doen met kwakzalvers, wier onwetendheid slechts door hun hebzucht overtroffen wordt. Ontbloot van iedere kennis van den bouw en de levensverrichtingen van het menschelijk lichaam, zonder eene eenigszins rechte voorstelling van het wezen der ziekte; geheel onervaren in de keus en de toepassing der geneesmiddelen en in de ziekenverpleging, buiten staat om ook maar de eenvoudigste operatie te doen, kwelt de heidensche en Mohammedaansche dokter zijn beklagenswaardig slachtoffer met walging opwekkende, dikwijls direkt schadelijke artsenijen, brandt het tegen alle mogelijke krankheden, zelfs stoelgang, pest, cholera en waterzucht met gloeiend ijzer, of steekt overal met naalden in hünrië lichamen, ten einde aan de ziekte een uitweg te geven, om heen te gaan, waarbij dan dikwijls voor het leven gewichtige organen worden gekwetst en op die wijze de zieken letterlijk ten doode gecureerd. In ontstoken oogen wrijven zij peper, scherpe plantensappen, tabak, spiritus en allerlei zalven van twijfelachtige waarde, waarop dikwijls blindheid volgt; wonden behandelen zij met leem. Daarbij bezitten zij allerlei wondermiddelen tegen slangenbeten, epilepsie, melaatschheid enz., die meest geheel waardeloos zijn. Zij verstaan het voorts meesterlijk de ellende hunner medemenschen te exploiteeren ten bate hunner buidels. Vóór het begin zijner behandeling laat hij zich betalen. Al ontving de Westersche Medische wetenschap menige medicijn uit de handen dezer volken zooals quinine, opium, cocaïne enz., geleerd heeft zij weinig van hen, zelfs van de beschaafdste. Zoo is het echter niet altijd geweest. In China schijnt men ten minste voor 3000 jaar meer van de geneeskunde verstaan te hebben dan nu. Omtrent Voor-Indie wordt gezegd, dat daar in de grijze oudheid, in den tijd der mythen en legenden leefden twee medici Tscharaka en Sussuta, wier roem nog verteld wordt, de eerste

Sluiten