Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonden worden aan armen of beenen toegebracht met de gedachte, de zieken te genezen.

Oogziekten zijn China eigen. Men schat het aantal lijders daaraan op 500.000, waarvan, naar den mensch gesproken, er wel 100.000 te genezen zijn, maar de Chineesche dokter kent het geheim der kunstbewerking niet, die dit tot stand kan brengen.

Een Chineesche dokter staat over het geheel bij zijne landgenooten niet hoog aangeschreven, misschien omdat zijne kennis zoo twijfelachtig is. Het is voor de zieken de groote zaak, zooveel verschillende dokters als mogelijk is te probeeren. Als er na de eerste dosis medicijnen geen verlichting komt, zal de eerste dokter waarschijnlijk afgedankt en een ander geroepen worden en dit gaat zoo voort, tot een dozijn of meer is geconsulteerd. Als de patiënt herstelt, wordt 's dokters lof heinde en verre luide verbreid, maar zoo niet, dan krijgt hij geen geld voor zijne moeite, tenzij hij er zich te voren van verzekerd heeft.

In Korea is een geliefd geneesmiddel tegen anemie (bloedarmoede) een gelei, bereid uit de beenderen eens mans, die pas gedood is. Een terechtstelling wordt gaarne door de inlandsche dokters bijgewoond, om dat ingrediënt te verkrijgen.

In Perzië redt de dokter zijnen goeden naam bij eenen zieke, waaraan hij al zijne medicijnen, heete en koude, heeft beproefd, door hem aan te bevelen, 40 dagen lang het afkooksel van zekeren wortel, driemaal daags een halve pint (•/» liter), na het eten in te nemen; gedurende al dien tijd mag hij zijne bedaardheid geen oogenblik verliezen, omdat dan het middel niet baat. Den 40en dag komt waarschijnlijk de patiënt terug erger dan te voren en klaagt, dat hij zich niets beter voelt. Dadelijk vraagt dan de dokter: „Hebt gij soms uwe bedaardheid verloren?" Natuurlijk is dat gebeurd en nu is het mislukken van de proef niet aan den dokter, maar aan den patiënt te wijten.

Voegt nu bij deze geneeskundige behandeling van de heidenen en Mohammedanen hunne ontzettende onzindelijkheid. Niemand hunner toch wacht zich voor besmetting. De kleederen van aan pokken, typhus, cholera, pest gestorvenen worden door

Sluiten