Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonden gedragen. Gedurende een der laatste Indische pestepidemieën kwam het voor, dat pestzieken door de hunnen aan hun lot werden overgelaten, of ook dat hunne lijken in de bronnen werden geworpen, waaruit de levenden hun water haalden. Zelfs de Britsche regeering durft niet in te gaan tegen de Hindoe-begrippen, die onreinheid aankweeken. Geven de dokters het voorbeeld van onzindelijkheid, wat is te verwachten van de leeken? De missionaire artsen en het personeel der zendingshospitalen hebben hiertegen eenen zwaren strijd. De behandeling in de huizen is door haar haast ondoenlijk. Eer de M. Z. met hare hygiëne en hare geneeswijze hier zegeviert, moet zij het vertrouwen krijgen. En hier heeft zij den miss. dienaar des Woords noodig, om haar aan te bevelen. Dit is het geval, waarvan Dr. Julius Schreiber ') spreekt in zijn boven aangehaald stuk: „Wordt er zoo dikwijls de nadruk op gelegd, dat de miss. arts den dienaar des Woords voor zijne prediking de deuren opent, dan moet ik hier tegenover toch daarop wijzen, dat ook dikwijls het omgekeerde het geval is, wanneer de zendeling en zijne helpers den miss. arts zijn arbeid mogelijk maken doordat zij de met wantrouwen vervulde en door vooroordeelen bevangen bevolking er toe brengen, zich aan den vreemden arts toe te vertrouwen, zich aan operaties te onderwerpen, het hospitaal op te zoeken, daar te blijven, ook als de genezing van sinds jaren bestaande kwalen niet reeds na eenige dagen komt;" vooral bij onbeschaafde volken zal dat vaak voorkomen.

Eer wij afstappen van de bespreking van dit doel der M. Z. (te hulp komen aan de ellende van de heidensche en Mohammedaansche wereld, die krank is) moeten wij met een enkel woord gewagen, van hetgeen zij heeft mogen doen voor de vrouwen van Indië, China en de Mohammedaansche landen, wier toestand diep beklagenswaardig is èn in krankheid èn in den tijd van haar moeder worden. Zij zijn dan zonder verpleging en dokter. Een ongelooflijk aantal vrouwen sterven, die,

') bi. 86.

Sluiten