Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijkerwijs gesproken, bij goede geneeskundige hulp hadden kunnen in het leven behouden zijn. „Inlandsche verloskunde," zegt iemand ergens, „inlandsche verloskunde in den gewonen zin des woords bestaat in Indië niet. Inlandsche chirurgie is van de meest primitieve soort. Hygiëne is volkomen onbekend. Eenig denkbeeld van de groote onkunde op dit punt, kan men zich maken, als men hoort, dat de vertrekken der vrouwen des avonds veel hebben van een „cachot" van Calcutta in het klein, dat het opgetaste huisvuil van iedere soort in de onmiddellijke nabijheid van het huis wordt gelegd, en dat na de bevalling ieder zuchtje zuivere lucht is gesloten buiten de kraamkamer, die bijna hermetisch dichtgemaakt is tot den 21 en dag, als een godsdienstige ceremonie, onder den naam van shoostee pooja, is volbracht." „Alle Hindoe-vrouwen," zegt mevr. Weitbrecht, „onverschillig of zij rijk of arm zijn, worden zeer verwaarloosd, als zij ziek zijn; vooroordeelen en gewoonten bannen alle medische hulp uit; besmettelijke en andere ziekten laat men haar eigen loop volgen." Ook vele jonge kinderen sterven aan verwaarloozing.

De heidensche en Mohammedaansche dokters van Indië zijn al niet heel kundig, doch van vrouwen- en kinderziekten weten zij niets. Bovendien worden de dokters niet bij vrouwen gehaald; als zij geroepen worden, is dat alleen om de patiënten te zien sterven. De eenige dokters voor de zieke vrouwen zijn inlandsche verpleegsters (dhais), die onwetend, bemoeiziek en onzedelijk zijn.

Wat van Indië geldt, is waar van bijna ieder land, waar het Christendom zijne zegeningen niet heeft gebracht. In deze „duistere plaatsen der aarde" wordt de vrouw vernederd en verwaarloosd, met name in den tijd haars lijdens en harer zwakheid. Doch niet tegen haren zin, want zij zijn de ijverigste voorvechtsters van het bijgeloof en de oude gewoonten.

Hebben wij tot hiertoe gesproken van hetgeen tot het hoofddoel der M. Z. moet gerekend worden, toch is niet klein te achten, wat zij is voor de arbeiders op het zendingsveld en

Sluiten