Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de plaats zijner bestemming, ver van de beschaafde wereld. Daar zal hij 's Heilands liefde prediken en toonen. Met moeite heeft hij zich eene woonplaats verworven, soms een leemen hut, zelf gebouwd of van anderen gekocht, soms een houten gebouwtje. Hij zoekt, hij noodt de kranken. Het begin van zijn werk is moeilijk. De tooverdokters en priesters werken hem tegen, zelfs de overheid beschermt hem niet. Voor zijn tikkend horloge, zijn kompas, zijn auscultatiebuis, zijn electriceermachine en andere dingen van dien aard hebben de menschen eenen kinderlijken angst; en haalt hij een notitieboekje te voorschijn, om den naam van den patiënt op te schrijven, dan rent deze weg. Doch eindelijk komt er een, die lang vergeefs de hulp zijner dokters of toovenaars heeft ingeroepen en het nu met dezen geneesheer wil beproeven. Eene operatie is noodig, hij moet hem bij zich houden, onder zijn onmiddellijk toezicht, onder zijne voortdurende zorg. De hut, het nederig gebouwtje wordt een soort ziekenzaal. De kranke geneest, een andere komt. Daar komen er meer. De missionaire arts krijgt een polikliniek. Heeft hij tot dit oogenblik toe met ieder afzonderlijk gesproken van den Heere Jezus, nu er meerderen zijn, stelt hij in een samenkomst van 7*» een half uur, waarin hij Gods Woord leert en verklaart. Zijne helpers, die hij uit zijne eerste patiënten, welke Christenen zijn geworden, recruteert, zetten zijn begonnen werk voort onder de wachtenden, dezen sprekende van den weg der zaligheid, terwijl hij zelf de patiënten onderzoekt.

Daar zijn arbeid zich uitbreidt, krijgt hij behoefte aan eene grootere woning. Eindelijk roept hij om een hospitaal en dat verrijst, in het begin opgetrokken van de materialen, die in de nabijheid worden gevonden, later uit degelijker stof.

Niet altijd zijn het streken, verre van de beschaafde wereld, welke de missionaire arts betreedt. Zeer dikwijls staat hij midden in de beschaving van het heidendom en het Mohammedanisme, van welke hij echter voelt, dat zij hem vijandig is en hij haar vreemd blijft. Hier huurt hij een huis of een deel van een huis, eenen ouden verlaten tempel, maar men schuwt hem;

Sluiten