Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze daad van barmhartigheid. Dit is ook het geval geweest met den bekenden Dr. Gutzlaff, die van 1831—1835 te Tientsien in China als arts op zijn eigen manier gearbeid en door zijne welgeslaagde genezingen rechtmatig opzien gebaard heeft. Niet zonder zegen is zijn werk geweest, al heeft het niet veel blijvende sporen achtergelaten. Op zijn initiatief is het „Berliner Hauptverein für China" opgericht, dat Dr. Göcking als arts uitzond en te Hongkong plaatste. Dit heeft echter slechts kort geduurd.

In 1826 trad Dr. Christian Kugler, een Duitscher, in Bazel als arts gevormd, met den beroemden Samuel Gobat in dienst der C. M. S. en ging naar Abessinié. Zijn rijk gezegende arbeid heeft slechts een jaar geduurd. Hij kreeg een schotwond aan zijn linkerarm bij gelegenheid van een jacht op beren, wier vet hij wilde hebben ter bereiding van zalven voor zijne zieken. Daar kwam bloedvergiftiging bij, die een einde maakte aan zijn nuttig leven.

Mede de M. Z. in China voorbereid hebben Dr. Alexander Pierson, die de inenting in China ingevoerd heeft en Dr. Thomas R. Colledge, ofschoon zij niet in dienst der zending hebben gestaan. De laatste, chirurg bij de Eng. Oostindische Compagnie, richtte in 1827 te Macao het eerste hospitaal voor Chineezen op, waarin alle jaren vele honderden arme Chineesche zieken, onder welke tal van ooglijders, voor niet behandeld werden. In dezen zijnen arbeid werd hij gesteund door den Amerikaanschen geneesheer, Dr. Bradford, met wien hij in 1828 te Kanton een polikliniek opende. Gedurende zijnen neutralen liefdearbeid onder de Chineezen zag hij steeds klaarder in, van hoe groote beteekenis de geneeskunde als hulpdienst der eigenlijke zending, de Evangelieprediking, kon zijn. Hij werd niet moede de Christelijke wereld hier op te wijzen. Ten slotte sloeg hij zelf handen aan het werk en richtte met Dr. Parker een „Vereeniging voor M. Z." te Kanton op in 1838, welke zich tot taak stelde de naar China uitgezonden protestantsche missionaire artsen te voorzien van geneesmiddelen en hun helpers te verschaffen.

Sluiten