Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1842 zond de C. M. S., daartoe in staat gesteld door eene gift van ƒ 72.000, Dr. Mac. Clatchie als arts naar de heidenen. Deze zette zich neer te Shanghai, maar toen deze stad zich tot eene belangrijke handelsstad ontwikkelde en hare grootsteedsche verhoudingen den zendingsarbeid bemoeielijkten, werd de Medische arbeid opgegeven.

Eindelijk gingen van de Amerik. Bapt. vereeniging naar de distrikten van Balasor en Madrapur in West-Bengalen Dr. Otis Bachalis in 1840 en naar Oost-Bengalen de Engelschman Dr. Williamsen. In 1842 opende Dan. J. Macgowan van dezelfde Baptisten een hospitaal te Ningpo.

Zietdaar de voorloopers der eigenlijke M. Z. Van dezen stonden er in 1858 zeven in het veld, de voorhoede van de missionaire artsen, welke hunne eigene plaats in het zendingswerk hebben gekregen, wat van de voorgangers niet zoo vast gezegd kan worden.

§ IX.

De Edinburgsche Vereeniging voor M. Z.

(E. M. M. S.)

De wegbereidster van den nieuwen dag der M. Z. is de E. M. M. S. In 1841 verwijlde Dr. Peter Parker, de bovengenoemde arts des Amerik. Boards in China, op zijne verlofreis naar NewYork, te Edinburg. Gedurende zijn kort verblijf in Schotlands hoofdstad was hij de gast van zijnen vriend, wijlen Dr. Abercrombie, die zooveel belangstelling toonde in al, wat Dr. Parker hem wist mee te deelen van de beteekenis der geneeskunde in dienst der zending, dat hij, zekeren dag, eenige geestverwanten bij zich noodde, om de mededeelingen van zijnen gast te komen hooren en de oprichting van eene Vereeniging tot bevordering van M. Z. te bespreken.

Sluiten