Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot 1851 besteedde men de inkomsten der Vereeniging aan de verspreiding van geschriften over de beteekenis, de bedoeling en de verwachting der Medische Zending; verscheidene bestuursleden hielden lezingen over haar, welke gedrukt en onder de menschen gebracht werden; prijzen werden uitgeloofd voor de beste verhandelingen over dit onderwerp; iedere geschikte gelegenheid werd aangegrepen, om het nut van dezen arbeid te bepleiten. Van tijd tot tijd zond de Vereeniging aan de weinige missionaire artsen, die er toen in de heidenwereld waren, geld voor den aankoop van medicijnen en instrumenten en ontving in ruil daarvoor mededeelingen omtrent hunne werkzaamheden, die openbaar gemaakt werden.

Naarmate de beteekenis en de arbeid der Medische Zending in steeds helderder licht trad, richtten de verschillende zendingsvereenigingen, ter verkrijging van missionaire artsen, hunne oogen naar de E. M. M. S. Daarom begon deze in het begin van de 2e decade haars bestaans (Juni 1851), jonge Christelijke studenten in hunne medische studiën geldelijk te steunen, als zij beloofden, zich later als missionaire artsen beschikbaar te stellen voor de M. Z. Tevens trachtten de Bestuurders, zooveel zij konden, in hunne kweekelingen den zendingsgeest op te wekken. Zij voelden echter, dat dezen meer noodig hadden. Dat meerdere gaf God op zijnen tijd langs eenen opmerkelijken weg.

In October 1848 kreeg Dr. Handyside, een der reeds door ons genoemde Bestuurders der E. M. M. S. en, tot zijnen dood toe in het begin van 1881, een harer trouwste en ijverigste vrienden, van eenen onder de Ieren arbeidenden zendeling, P. Mc. Menemy, het verzoek, eenige zijner arme zieken onder geneeskundige behandeling te nemen. Dr. Handyside deed het dadelijk en van dien tijd af was hij overal, waar zieke Ieren waren, steeds te vinden met hunnen zendeling. Het duurde niet lang, of de Dokter bemerkte, dat de vriendelijke behandeling van het kranke lichaam den weg baande tot de zondige ziel. En terwijl hij bij zich zeiven overwoog, op welke manier het meeste voordeel te trekken was van den aldus verkregen invloed,

Sluiten