Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

November 1861 werd de „Cowgate Mission Dispensary" E. M. M. S.'s „Training Institution" (opleiding); eene gebeurtenis, die goede vruchten gedragen heeft voor den voortgang van de zaak der Medische Zending.

Intusschen werden in bijna alle groote steden van GrootBrittannië poliklinieken opgericht en kreeg Ierland, welks bevolking grootendeels Roomsch is, zijne medische zending. Hierbij bleef het echter niet. De medische zending trad sinds ook als georganiseerde, en niet zooals tot nu toe als toevallige, hulp naast de school en de industrie in dienst van de zending onder heidenen en Mohammedanen. De E. M. M. S. begon met de Vrije Kerk van Schotland (thans de Vereenigde vrije kerk) eene Medische zending in Madras en steunde met de Londensche Zendingsvereeniging (L. M. S.) 4 jaren lang eene Medische zending te Mirzapore. Mochten er nu nog wel zijn, die opkwamen tegen dit h. i. „verderfelijke en onzedelijke streven, om de heidenen en Mohammedanen van Indië tot het Christendom over te halen door een „dosis ricinusolie of Engelsch zout", hun aantal werd hoe langer hoe kleiner, naarmate de zegeningen van dezen hulpdienst der missie zichtbaarder werden.

Misschien is het hier de plaats, om enkele namen te noemen van de studenten, die de E. M. M. S. in staat gesteld heeft missionaire artsen te worden. De eerste student der Vereeniging is geweest Mr. David Paterson, die 15 jaren te Madras heeft gearbeid. Voorts Dr. Wong Tun van Canton, de eerste Chineesche gegradueerde van eene Europeesche Universiteit en vele jaren achtereen de ambtgenoot van den veteraan der Medische zending Dr. Hobson; Dr. James Henderson te Shanghai en Dr. James Bell van Amoy,Dr. Col^n Valentie eens Superintendent van het opleidingsinstituut te Agra, allen mannen die nu rusten van hunnen arbeid. Verder noemen wij nog de namen van Dr. Vartan van Nazaret, Dr. W Young van Kaiyuan, Dr. J. Greig van Kirin (China), Dr. E. Peill, leeraar aan de Med. faculteit der Universiteit te Peking en vele anderen, die nog leven en arbeiden op het zendingsterrein. Naast deze man-

Sluiten