Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

superintendent nêer en werd opgevolgd door Mr. David Paterson, die echter niet lang aan het hoofd der „Training Institution" van de E. M. M. S. heeft gestaan. Een jaar na de aanvaarding van zijne taak, werd hij door den Heere daarvan afgelost. In zijne plaats trad John Lowe, de bekende schrijver van „Medical Missions their place and power," ') van wiens leven wij het volgende mededeelen. In Maart 1835 is hij te Branchory, Aberdeenshire (Schotland) geboren. Zijn vader was de predikant bij de Independenten, Rev. William Lowe van Forfair. In Febr. 1851 verwierf onze Lowe zijn diploma van geneesheer en den 25en Juli daaraanvolgende vertrok hij met zijne vrouw naar Travancore als miss. arts van de L. M. S., totdat de slechte staat van de gezondheid zijner vrouw hen dwong Indië te verlaten. Als eerste miss. arts, in den waren zin des woords, stippelde hij de lijnen uit, waarlangs de M. Z. zich heeft ontwikkeld in Zuid-Indië. Zeven jaren lang heeft hij met succes gearbeid aan de uitwerking van zijn plan, een centraal-hospitaal, omgeven van poliklinieken, ieder onder eenen inlandschen medisch-theologischen assistent, gevormd in het centrum, staande onder het toezicht van den miss. arts. Van 1871 tot 8 Mei 1892 heeft hij de taak van superintendent met trouw en ijver vervuld, toen de dood hem onverwacht afloste. In zijnen tijd klommen o. a. de inkomsten van de E. M. M. S. van ƒ 14.400 in 1871 tot ƒ72.000 in 1892. Bovendien is in zijn tijd gebouwd het „Livingstone Memorial Missionary Training Institution".

Het was het jaar 1877, toen de E. M. M. S. op dezelfde plaats, waarop tot nu toe de „Training Institution" had gestaan — intusschen geheel eigendom der Vereeniging geworden — haar nieuwe „Training Institution" deed verrijzen, welke zij noemde naar den beroemden Schotschen missionair Livingstone, die

') Hij schreef ook: Het leven van zijnen vriend, Dr. Elmslie van Kashmir, een kleiner werk: Medical Missions their claims and Progress (in de Outline miss. Series), en de Jubilee Memorial History of the E. M. m. s. Hij begon ook het tijdschrift der E. M. M. s., dat nu zijn 11e deel aangevangen is (190T).

Sluiten