Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§X.

De Londensche Vereeniging voor Medische zending.

(London Medical missionary Association.)

Reeds lang voor het jaar 1878, het stichtingsjaar der hierboven genoemde Vereeniging, werden te Londen opgericht kleine vereenigingen van doktoren en studenten in de medicijnen, wier doel was de opwekking en aankweeking van christelijk leven in hunne kringen. Voorname doktoren en docenten aan de verschillende groote klinieken van Londen traden tot die vereenigingen toe, wat dezen krachtigen steun gaf. Ook ontstonden hier en daar kleine gebedskringen, die zich in 1874 vereenigden tot de „Medical Prayer Union" (Bond van medici tot gebed). Door dezen Bond en de vereenigingen van christelijke artsen en studenten werd, kort daarop, te Londen opgericht eene polikliniek naar het model van die te Edinburg, welke in dienst der binnenlandsche zending zou staan. Vier jaren later losten al deze vereenigingen zich op in de London Medical Missionary Association (L. M. M. A.) wier werkzaamheid in den loop der jaren van groote beteekenis is geworden voor de wereld, die van Christus niet weet.

Haar doel heeft zij zelf omschreven in dit viertal punten. Zij wil: le de geestelijke welvaart van die studenten, welke verbonden zijn aan de verschillende medische faculteiten in Engeland, bevorderen, alsmede opwekken en aankweeken onder hen en de beoefenaars der medische wetenschap in het algemeen eene grootere belangstelling in med. zendingen;

2. aanmoedigen, en, zoo het noodig geoordeeld wordt, voorthelpen, geschikte Christenbroederen, die begeeren zich te geven voor de M. Z.;

3. medische zendingen vestigen hetzij alleen, hetzij in verband met andere genootschappen;

4. kennis verspreiden van de M. Z. door lezingen, samen-

Sluiten