Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chirurgie (ontstekingen en wonden van een eenvoudig karakter, beenbreuken, verstuikingen te behandelen wordt geleerd; ook stelpen van bloedingen, eenvoudige hals- long- borst- en buikziekten).

III. Kliniek en onderwijs loopende over ziekten en hygiëne der Tropen (de kleeding in de tropen; de voeding; het water; malaria; zwartwaterkoorts; tropische parasieten; cholera enz.). Bovendien maken de missionairen kennis met oog- en huidziekten en met de grondstellingen bij de diagnose, leeren tandentrekken, slaan een blik in de elementaire vroedkunde.

Eenige jaren geleden werd besloten studenten voor korter tijdperken dan den vollen cursus van 9 maanden toe te laten. Een groot aantal heeft van deze vrijgevigheid gebruik gemaakt. Het is echter wenschelijk, dat er niet al te veel, en dan slechts in den uitersten nood, van gebruik gemaakt wordt, daar de 9 maanden eenen volledigen cursus omvatten, verdeeld in drie deelen, en geen deel er van, zonder merkbare schade, kan gemist worden. Wel is alles gedaan, om de kortere tijdperken van opleiding zoo nuttig mogelijk te maken, maar het is onmogelijk in korteren tijd dan 9 maanden eene opleiding te geven, die beschouwd kan worden als loonend voor hen, die op eenzame posten geplaatst zullen worden. Misschien zouden verscheidenen van degenen, die L. C. zijn binnengegaan voor korter tijdperken, er niet zijn gekomen, als het volgen van den geheelen cursus verplichtend was gesteld. Daarom heeft het Bestuur zijn besluit hieromtrent niet veranderd, desniettemin blijft het volgen van den volledigen cursus wenschelijk. Af te keuren is zeker wat sommigen doen, een der drie deelen niet geheel te volgen.

In den cursus 1904—1905 hebben 7 studenten den geheelen cursus gevolgd, 9 twee derde er van of minder, 6 één deel. In het geheel zijn er nu 246 zendelingen over de aarde verspreid, die het meer of minder volledige onderwijs van het Livingstone College hebben gevolgd.

Het leeuwendeel van het onderwijs is voor rekening gekomen van den Directeur Ch. F. Halford en den Vice-Voorzitter

Sluiten