Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ XIX. Nederland.

Nederland heeft twee vereenigingen, die zich ten doel stellen de M. Z. op het Zendingsterrein te steunen. De eerste draagt den naam van

A. Vereeniging: „Dr. Scheurers Hospitaal."

Deze Vereeniging is door eenige dames opgericht den 25en Jan. 1899 met de bedoeling deM. Z., die uitgaat van de Gereformeerde kerken in Nederland en gevestigd is te Djocja, te steunen. Haar doel omschrijft zij nader in Art. 1 harer Statuten.

„De Vereeniging stelt zich uitsluitend ten doel:

1. gelden te verzamelen voor de oprichting en instandhouding van Dr. Scheurer's Hospitaal (het Petronella-Hospitaal), welke zij dan aanstonds ter beschikking stelt van den kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Amsterdam;

2. te zorgen, dat dit Hospitaal steeds voorzien zij van de noodige kleedingstukken, linnengoederen en dergelijke.

Het bestuur bestaat uit vijf vrouwelijke leden, allen bij voorkeur te Amsterdam woonachtig, die benoemd worden op voordracht van het Bestuur, door den Kerkeraad der Geref. kerk te Amsterdam. In zake organisatie, leiding in financieele administratie wordt het Bestuur bijgestaan door eenen deskundige, dien het uitnoodigt als adviseur zijne vergadering bij te wonen."

De inzameling der gelden geschiedt op de volgende wijze:

„De medewerkers zijn verdeeld in hoofden en leden. Elk hoofd zoekt vier leden, die evenals het hoofd zelf, ƒ0.25 per drie maanden betalen. De hoofden halen bij hunne leden alle drie maanden deze contributie op en zenden elk half jaar f 2.50 aan het Algemeen Hoofd."

„Om de administratie te vereenvoudigen, heeft het Bestuur

in plaatsen, waar voor de Vereeniging gewerkt wordt, „Alge-

meene Hoofden" (voor het plaatselijk Secretariaat en Penning-

6

Sluiten