Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesterschap), die elk half jaar de aldaar verzamelde gelden in ontvangst nemen en aan de Algemeene Penningmeesteresse overmaken. Hun worden door het Bestuur kasboekjes gezonden, waarin zij aanteekening houden van de namen hunner hoofden en leden met de door hen gestorte contributiën en van eventueele extra-giften. De opgaven van die contributiën en giften, met vermelding van het aantal hoofden en leden, worden elk half jaar ter verantwoording met het geld gezonden aan de Algemeene Penningmeesteresse. Tevens houden de Algemeene Hoofden eene alphabetische lijst van de plaatselijke hoofden met bijvoeging van hunne woonplaatsen en van de namen en woonplaatsen hunner leden, opdat, wanneer een Algemeen Hoofd zijn werk aan een ander moet overdragen, er geen verwarring ontstaat."

Tweemaal in het jaar worden de contributiën afgedragen aan de Commissie van Beheer der Geref. Kerk te Amsterdam. „Ten behoeve van de linnenkast van het Hospitaal worden in onderscheidene plaatsen naaivereenigingen opgericht. De leiding van dezen tak van arbeid is in handen van het Algemeen Hoofd der Naaivereenigingen, bij voorkeur te Amsterdam woonachtig, die op uitnoodiging van het Bestuur als zoodanig optreedt en in overleg met den Geneesheer-Direkteur van het Hospitaal werkzaam is."

Deze vereeniging bracht in 1906/7 voor het Petronella-Hospitaal samen de som van ƒ10,015.125, waarvan ± ƒ700 besteed werd voor de linnenkast, terwijl het overige gestort werd in de kas der M. Z., onder beheer van de Geref. Kerk van Amsterdam staande.

B. Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Hospitalen in China ten dienste der Medische Zending.

De Vereeniging tot oprichting en instandhouding van zendingshospitalen in China is opgericht in het jaar 1897 te Rotterdam. Aanleiding tot hare stichting gaf een bezoek in dat jaar van Dr. J. A. Otte, missionair arts bij de „Dutch Reformed Church"

Sluiten